';
side-area-logo

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı uluslararası ortaklar ile gerçekleştirilecek projeler ile yerli teknolojiye dair bilgi ve birikimin artmasına yardımcı olacak proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

tübitak
Azami Destek bütçe sınırı yok
Proje Süresi Zaman sınırı yok
Programın Hedefleri Sanayiye yönelik ar-ge çalışmalarında yurt dışı ortaklığının teşvik edilmesi
Uygun Başvuru Sahipleri Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı Nedir?

Program, Türk sanayisinin ar-ge çalışmalarının arttırılması ve teşvik edilmesi amacıyla Türkiye’de yer alan işletmelerin Avrupa Birliğine üye ülkelerden firmalar ile gerçekleştireceği projeleri geri ödemesiz destekler. İşletmelerin teknik bilgi ve birikimlerinin arttırılması, uluslararası pazara katılarak güncel teknolojilerin takibini sağlaması, bu teknolojilerin ülkemizde kullanımını sağlayarak yeni yerel ve özgün teknoloji geliştirilmesine katkıda bulunması desteğin ana hedeflerini oluşturmaktadır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Ölçeği fark etmeksizin Türkiye’de yer alan bütün sermaye şirketleri programa başvuru yapabilir. Destekten yararlanabilmek için en az 1 adet yabancı firma ile ortak olunması, bu ortakların da EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET programlarından birine başvurması gereklidir.

Merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet konumundaki Türkiye’deki şubeleri, vakıflar, dernekler ve iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar programa başvuruda bulunamazlar. Başvuru anında belirtilen nitelikleri taşıyıp proje devam ederken bu niteliklerin ortadan kalkması halinde destek sunulmaya devam edilir.

Destek Kapsamı Nedir?

Program dahilinde bütçe üst sınırı yoktur fakat sağlanacak destek sınırlandırılabilir. Destek, büyük ölçekli işletmeler için %60, küçük ve orta ölçekli işletmeler için %75 oranında sunulur. Kabul alan projeler teknik – mali izlemeler ve değerlendirmeler sonucunda geri ödemesiz şekilde desteklenir.

Personel giderleri kapsamında projeye dair uzmanlık alanlarında doktorası bulunan personel için asgari ücretin en fazla 12 katı, lisans mezuniyeti ile başvuru tarihi arasında 48 aydan fazla olan personel için asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az personel için en fazla 6 katı, ön lisans mezunu personel için asgari ücretin en fazla 4 katı, lise ve altı eğitim düzeyine sahip personel için asgari ücretin en fazla 3 katı aylık destek sağlanır.

Seyahat giderleri kapsamında projede görevli personelin yine projeye hizmet eden uçak, tren, otobüs ve gemi seyahatlerinde oluşacak masraflar ekonomi sınıfı olmak kaydıyla desteklenir.

Bu giderler dışında destek, alet / ekipman ve yazılım giderlerini, malzeme ve sarf giderlerini, yurt içi / dışı danışmanlık hizmetlerini, üniversite, TÜBİTAK ve özel kuruluşlara yaptırılan ar-ge hizmet giderlerini kapsar. Ana ar-ge çalışmalarının Türkiye’de yapılması şartıyla zorunlu ve tamamlayıcı özellik taşıyan danışmanlık / hizmet alımlarının yurt dışında gerçekleştirilmesi de desteğe dahildir.

Program yeni bir ürün üreten, ürün kalitesini / standardını yükselten, maliyet düşürücü teknikler ya da yeni üretim teknolojisi geliştiren projelere destek sağlar. Üretim ve altyapıya yönelik planlanmış projeler ve ar-ge kapsamında gerçekleşmeyen faaliyetler destek alamaz.

Program kapsamında katma değer vergisi, kar / fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme giderleri, amortisman ve depozitolar, avans ödemeleri, reklam giderleri, patent / tescil giderleri, muhasebe giderleri, personel yemek ve servis giderleri, konaklama giderleri, araç kiralama, büro mefruşatı, enerji / su giderleri desteklenmeyen giderler kapsamındadır.

Destek projelerinin kavram geliştirme, teknik yapılabilirlik etüdü, tasarım amaçlı laboratuvar çalışmaları, tasarım uygulama ve doğrulama çalışmaları, prototip hazırlama, pilot tesis kurma, deneme üretimi, saha testi yoluyla tasarım sorunlarının çözümü adımlarının tamamına / bir kısmına yer vermesi beklenir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Programdan faydalanabilmek için önce proje öneri başvurusu sunulur. Ön kayıt, TÜBİTAK’ın onay vermesi halinde PRODIS uygulamasından gerçekleştirilir, bu tarih destek başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Proje önerileri teknik uzmanlar tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulur. Uluslararası program başvurusu ve bu program başvurularının paralel şekilde yapılması tavsiye edilir.

Projeler 3 aşamada değerlendirilir;

-Endüstriyel ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçilik

-Proje planının ve kuruluş yapısının uygunluğu

-Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşme durumu

Program dahilinde uluslararası değerlendirme aşaması vardır. Uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan başvurular ulusal kurul tarafından reddedilir. Uluslararası değerlendirme sonucu olumlu olan başvurular için çağrı takvimi doğrultusunda hakem ataması yapılarak ya da yapılmadan kurula gönderilir.

Proje süresince uzman hakemler firma ziyaretleri aracılığıyla değerlendirmelerini tamamlar ve TÜBİTAK’a rapor oluşturur. Yürütme komitesi bu raporlar dahilinde projenin başarılı olup olmadığına karar verir. İşletmeler proje sonuç raporu sunar, ödeme işlemlerinin tamamlanması ile destek sonlandırılır.

Destek süresi için üst limit yoktur, uluslararası projenin süresi kadar destek sağlanır. Çağrılı programlarda üst limit belirtildiği halde proje süresi bu üst limiti geçmemelidir.

Kuruluşların adres, iletişim bilgisi, yetkili, unvan, vergi numarası ve banka bilgisi değişikliği hallerinde bu durumları 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildirmesi gerekir.

Proje süresince mücbir sebeplerin (olağanüstü doğa olayları, doğal afetler, kanuni grev, lokavt, salgın, ambargo, terör, sabotaj, savaş, abluka, seferberlik) oluşması, kuruluşun tasfiye edilmesi / birleşmesi / bölünmesi / yeniden yapılanması, finansal yetersizlik yaşanması, güncel teknolojinin gerisinde kalma, bilgi ve beceri açısından yetersiz kalma gibi durumlar oluşması halinde proje yürürlükten kaldırılır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelerin iadesi talep edilmez. Bahsi geçen durumlarda kuruluşun kastı olduğuna dair karar alınırsa gerçekleştirilen ödemelere dair gecikme faizi uygulanarak geri ödeme talep edilir ve 3 yıl boyunca yeni başvuru yapması mümkün olmaz.