';
side-area-logo

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile TRB2 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 24.12.2021

Program Bütçesi 650 Bin TL
Azami Destek 130 Bin TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurumları

Mahalli İdareler

Sivil Toplum Kuruluşları

Üniversiteler

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Kooperatifler ve Birlikler

Bölgeler, Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri

Son Başvuru Tarihi 24.12.2021

 

 

Program Öncelikleri

Öncelik 1: Van Gölü’nün koruma-kullanma dengesi gözetilerek etkileşimde bulunduğu alan içinde havza bazlı kalkınmaya yönelik başta turizm sektörü olmak üzere Van Gölü’nü temel alan sektörlerin geliştirilmesi, yatırım altyapısının güçlendirilmesi ve çevre yönetiminin sağlanması suretiyle yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 2: Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 3: Öncelikler dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmi Kuruluş Belgesi, Tüzüğü veya Kuruluş Sözleşmesi

Faaliyet Belgesi

Kuruluşun TRB2 Düzey 2 (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İlleri) Bölgesi’nde kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini kanıtlayan belge

Hesap Açma Yetkisi

Proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olduğuna dair kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanmış beyan

Vergi Borcu Bulunmadığına / Yapılandırıldığına Dair Belge

Mahalli idareler müstesna olmak üzere, Başvuru Sahibinin ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını ve vergi borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırıldığını gösteren başvuru tarihinden önce alınmış resmi yazı veya internet çıktısı (Başvuru Sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi yazı)

SGK Borcu Bulunmadığına / Yapılandırıldığına Dair Belge

Kamu Kurum ve Kuruluşları müstesna olmak üzere, Başvuru Sahibinin sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair başvuru tarihinden önce alınmış resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı

Yetkili Karar Organı Kararı

Başvuru Sahibini temsile, ilzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına faaliyet sunulmasına, başarılı olması durumunda uygulanmasına ve eş-finansmanın taahhüt edilmesine, temsile yetkili kişi(ler)in veya bunlardan farklı kişi(ler)in proje hesabını açma, bu hesaba para aktarma, bu hesaptan harcama yapma konularında yetkilendirilmesine ilişkin kararın alındığı Başvuru Sahibinin yetkili yönetim organının kararı

İmza Sirküleri veya Tatbiki İmza

Ortak Olunmasına İlişkin Yetkili Yönetim Kararı

Faaliyette ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluş temsile, ilzama ve faaliyet belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve faaliyette ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı

Genel Kurul Toplantısının Yapıldığına Dair Belge

Kooperatifler ve birlikler için son 2 (iki) yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış olduklarına dair belge

Proforma Faturalar

Faaliyet kapsamında hazırlanacak olan fizibilite raporu hizmet alımına ilişkin en az 3 (üç) adet proforma fatura

Teknik Şartnameler

Proje bütçesinde yer alan KDV hariç toplam maliyeti 10.000 TL (on bin) ve üzerinde olan her bir ayrı hizmet alımı için ayrı ayrı teknik şartname sunulmalıdır. Hazırlanacak olan teknik şartnamelerde alınacak hizmet ayrıntılı şekilde tanımlanmalıdır

Kar Dağıtımı Yapılmayacağına İlişkin Karar

Kooperatif veya birlik (mahalli idare birlikleri hariç) statüsünde olan başvuru sahibi ve varsa projede yer alan her bir ortak için ayrı ayrı kooperatif veya birliğin kar amacı gütmediğine ilişkin hükmü içeren ana sözleşme, tüzük vb. resmi belge ya da resmi belgelerde böyle bir hüküm bulunmuyorsa destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 (beş) yıl süreyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin ana sözleşmeye eklenmiş karar sunulmalıdır.