';
side-area-logo

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı belirlenmiş teknoloji alanlarında bulunan ürünlerin ülkemizde ilk defa üretimini sağlayacak proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

arge
Azami Destek 10.000.000 TL
Proje Süresi 36 ay
Programın Hedefleri Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürünlerin üretiminin desteklenmesi
Uygun Başvuru Sahipleri KOBİ’ler ve Büyük İşletmeler

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Nedir?

Program, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak öncelikli olarak belirlenmiş teknoloji alanlarında bulunan ve ülkemizde ilk defa üretimi gerçekleştirilecek ürünlerin üretimini desteklemektedir. Böylece ileri teknoloji sınıfına ait ürünlerin ticarileşmesi bu ürünleri içeren yatırımların artması / hızlanması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Program kapsamında;

  • Kamu kurum / kuruluşları, kanun ile kurulmuş vakıflar ve uluslararası fonların desteklediği sanayi amaçlı Ar-Ge ve yenilik projelerinin çıktısı olan teknolojik ürünler
  • Teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan işletmelerin Ar-Ge ve yenilik projelerinin çıktısı olan teknolojik ürünler
  • Kamu araştırma merkezi / enstitüsü / altyapısının Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan teknolojik ürünler
  • Öz kaynak kullanımı ile gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan, patenti alınan / TÜBİTAK’ın onayladığı teknolojik ürünler

ile ilgili üretimde bulunacak Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler yatırımları için destek başvurusunda bulunabilirler.

Destek Kapsamı Nedir?

Desteklenen sektörlere yönelik faaliyetleri bulunan firmalar makine ve teçhizat desteği, kredi faiz desteği ve işletme gider desteği olmak üzere 3 ana hibe destek unsurundan yararlanabilecektir.

Makine ve Teçhizat Desteği: Mikro işletmelere ithal alımlar için %60, yerli alımlar için %80 olmak üzere en fazla 8.000.000 TL, küçük işletmelere ithal alımlar için %50, yerli alımlar için %70 olmak üzere en fazla 7.000.000 TL, orta ölçekli işletmeler ithal alımlar için %40, yerli alımlar için %60 olmak üzere 6.000.000 TL ve büyük işletmelere ithal alımlar için %10, yerli alımlar için %30 olmak üzere en fazla 3.000.000 TL destek sağlanır. Ama makine ve teçhizat bedeli, yardımcı makine ve teçhizat bedeli, taşıma ve sigorta masrafları desteğin kapsamı içindedir. Destek süresi 36 aydır.

Kredi Faiz Desteği: Yatırım harcamalarında kullanılacak kredilere yönelik faiz desteği işletmelere sağlanır.

İşletme Gideri Desteği: Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin yatırımların tamamlanmasını takip eden 1 yıl içindeki başvurularına yönelik enerji, personel ve kira masraflarının %75’i geri ödemesiz olacak şekilde karşılanır.

Makine ve teçhizat desteği ve işletme gideri desteği toplamda 10.000.000 TL’yi aşamaz.

Arsa bedeli, arazi düzenleme masrafları, bina / inşaat giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt giderleri, genel giderler (aydınlatma, havalandırma, ısıtma, yönetim vs.), faiz giderleri, beklenmeyen giderler, amortismanlar, balkım / onarım giderleri, hammadde, ara malı giderleri destek kapsamında değildir.