';
side-area-logo

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) küçük ve orta ölçekli işletmelerin piyasada rekabet edebilmelerine destek olabilmek için ekonomideki görünürlüğünü arttırmasını sağlayacak faaliyetler içeren proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 1.000.000 TL
Proje Süresi 8 - 36 Ay
Programın Hedefleri KOBİlerin ülke ekonomisindeki paylarını ve rekabet edebilirliklerini artırmak
Uygun Başvuru Sahipleri Kriterler her teklif çağrısı için farklılaşır

KOBİ Gelişim Destek Programı Nedir?

Program, Türkiye’nin hem ulusal hem de uluslararası amaçlarına paralel olarak küçük / orta ölçekli işletmelerin mevcut ekonomideki görünürlüğünü, faaliyetlerini ve rekabet kapasitesini arttırması amacına yönelik teklif çağrılarına uygun sunulan proje başvurularını desteklemektedir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru sahiplerinin proje teklif çağrısında belirtilen kriterlere sahip olması ve yine çağrıda belirtilen konularda proje başvurusunda bulunması beklenir. Tek bir işletmenin aynı anda sadece 1 projesi desteklenebilir.

Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

Program dahilinde desteklenecek giderler proje teklif çağrısında belirtilir. Gayrimenkul alımı, bina inşaatı, tefrişat, taşıt alımı ya da kiralanması, uygunluğu bulunmayan personel giderleri, vergi, harç, stopaj ve güvenlik primleri gibi giderler desteklenmez. Proje başvuru tarihinden önce oluşmuş giderlere destek sağlanmaz.

Sağlanacak destek geri ödemesiz 300.000 TL, geri ödemeli 700.000 TL olmak şartıyla en fazla 1.000.000 TL’dir. Personel giderlerinden geriye kalan giderler için destek oranı 1 ve 2. bölgelerde %60 olup 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde %80’dir. Bu desteğin de %70’i geri ödemeli olacak şekilde sağlanır.

Satın alınacak makine, ekipman ve yazılımın yerli malı olduğu belgelendirilmesi halinde geri ödemesiz destek oranına %15 eklenir. Kamu desteği ile oluşturulan, TÜBİTAK ya da Ar-Ge merkezlerinin projeleri sonucu oluşturulmuş projeler ile açık kaynak yazılım kullanımı sunan başvuruların geri ödemesiz desteklerine %15 eklenir. İşletmelerin KOBİ ve Girişimcilik 1.’lik Ödülü’ne sahip olup 3 yıl içinde başvuru yapmış olması durumunda geri ödemesiz desteklerine %10 ilave edilir. Bu ek destek sadece bir destek programı için uygulanır. Söz konusu destek ilavelerinin toplamı %15’i geçemez.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Projeye dair teklif çağrısı KOSGEB’in internet sayfasından ilan edilir sadece belirtilen tarihler arasında başvuru kabul edilir. Kobi Bilgi Sistemi üzerinden başvurular gerçekleştirilir. İşletmelerin KOSGEB Veri Tabanında yer alması şarttır. Başvuruda eksiklik olması halinde bu durum sistem üzerinden bildirilir ayrıca yazılı bir bilgilendirme gerçekleştirilmez. Belgelerin eksikliği ya da yanlış bilgi beyanı hakkında yükümlülük başvuru sahibine aittir.

Değerlendirme iki aşamada tamamlanır; Kobi Bilgi Sistemi’nde eksik olmadığı takdirde toplantı usulü ile değerlendirme yapılır. Sistemdeki puanlamaya göre en yüksekten en düşüğe olacak şekilde sıralama yapılır ve bütçeye uygun olarak destek sağlanacak projeler belirlenir, KOSGEB’in internet sayfasında ilan edilir ve başvuru sahiplerine bildirilir.

KOSGEB, onay almış projeleri kendi personeli aracılığıyla ya da hizmet alımı yaparak izleme ve değerlendirme hakkına sahiptir. Başlangıç tarihi ile beraber 4’er aylık periyotlarda işletme ziyaret edilir ve Dönemsel İzleme Formu oluşturulur, bu aşamada uygun görülen giderler için işletme sahibi Ödeme Talep Formu doldurarak talepte bulunur.

Proje tamamlandığında işletmenin sunacağı sonuç raporu değerlendirilir ve başarılı / başarısız kararı verilir. Proje devam ederken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna kurul değerlendirmesi ile karar verilir. Ünvan / tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez.

Proje devam ederken işletmenin faaliyetlerine kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi durumlarında destek kesilir, sunulan geri ödemesiz destekler iade alınmaz, geri ödemeli destekler talep edilir.
Proje için alım yapılan makine, ekipman ve yazılımlar işletmeye ait kabul edilir projenin bitmesinin ardından 3 yıl boyunca kiralanması ya da devredilmesi söz konusu olamaz (Kapatılan işletmeler için geçerli değildir).

Projeler en az 8 ay, en fazla 36 ay sürmelidir. Kurul kararı ile en fazla 4 ay uzatma alınabilir. Geri ödemeli destek sağlanması için işletmenin destek tutarı kadar teminat sağlaması gereklidir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ödemeler için proje bitimini takip eden 12 ödeme talep edilmez. Daha sonra 4’er aylık periyotlar halinde 6 taksitte ödeme gerçekleştirilmelidir. Erken ödeme başvurusunda bulunulursa KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları’na göre gerçekleştirilebilir.