';
side-area-logo

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ Teknoyatırım)

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ Teknoyatırım) ar-ge ve yenilik faaliyetleri çerçevesinde ürünlerin ticarileştirilerek ekonomiye katma değer sağlamasına yardımcı olacak, uluslararası pazara ihracatı mümkün kılacak yatırım başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 5.000.000 TL / 6.000.000 TL
Proje Süresi 8 - 36 Ay
Programın Hedefleri KOBİlerin yerli sanayiye yönelik teknolojik ürün üretme ve ticarileştirme süreçlerini geliştirmek
Uygun Başvuru Sahipleri KOSGEB, kamu kurum / kuruluşları, vakıflar ve uluslararası fonlar üzerinden desteklenen proje sahibi işletmeler
Yurt dışında bulunan teknoloji bölgesi, araştırma merkezi / enstitüsü, bilim parkı ve kuluçka merkezindeki proje sahibi işletmeler
Kamuya ait araştırma merkezi / enstitülerde yapılan Ar-Ge çalışmaları
Patent ile güvence altında olan ürüne sahip işletmeler
Doktora çalışması çıktısı ürünü olan işletmeler
Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip ürünü olan işletmeler

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Nedir?

Program, öncelikli olarak belirlenmiş teknoloji alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ürünlerinin ticarileştirilmesi, ekonomiye katma değer oluşturması ve bu ürünlerin uluslararası pazara ihracatını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek teknolojik yatırımları desteklemektir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programdan;

-KOSGEB, kamu kurum / kuruluşları, vakıflar ve uluslararası fonlar üzerinden desteklenen projeler,

-Yurt dışında bulunan teknoloji bölgesi, araştırma merkezi / enstitüsü, bilim parkı ve kuluçka merkezindeki projeler ile üretilen,

-Kamuya ait araştırma merkezi / enstitülerde yapılan Ar-Ge çalışmaları ile üretilen,

-Patent ile güvence altında olan,

-Doktora çalışması sonucu çıkan,

-Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip ürünü bulunan kobi bilgi sistemine kayıtlı bütün işletmeler yararlanabilir.

Üretilecek olan ürünün orta ve ileri teknoloji kategorilerinde yer alması, Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde bulunması ve yatırım bütçesinin 10.000.000 TL’yi geçmemesi gereklidir.

Başvurusu reddedilen işletmeler aynı proje için tekrar başvuruda bulunamazlar. Her işletme programdan yalnızca 1 defa destek alabilir.

Destek Miktarı Nedir?

Proje kapsamında yatırım sürecinde makine ve ekipman için kalıp, taşıma, montaj, sigorta gideri, yazılım gideri, üretim hattı tasarımı gideri, personel gideri, proje geliştirme ve uygulama aşamaları için eğitim / danışmanlık gideri ve kira desteği geri ödemesiz olarak sağlanır. Yatırım projesinin başarıyla tamamlanmasının ardından personel ve enerji giderlerini içeren işletme giderleri için 1 yıl daha destek sağlanır.

Program için belirlenen destek tutarı geri ödemeli olup olmaması fark etmeksizin en fazla 6.000.000 TL’dir. Başkanlık bu limiti bölgesel kriterler, teknoloji seviyesi ve özel durumları göz önünde bulundurarak 2 katına kadar arttırabilir. Düşük, orta-düşük teknoloji sınıfı için toplam 1.000.000 TL, orta-yüksek ve yüksek teknoloji sınıfı için toplam 5.000.000 TL ve orta-yüksek, yüksek teknoloji sınıfında cari işlemler hesabına katkı sağlayacak yerli üretimlerin ticarileştirilmesi için toplam 6.000.000 TL destek verilir.

Makine – ekipmana dair kalıp ve yazılım giderleri için mikro ölçekli işletmelere %70 geri ödemesiz %30 geri ödemeli, küçük / orta ölçekli işletmelere %60 geri ödemesiz %40 geri ödemeli destek verilir. Bu kalemlerin dışında kalan giderler için mikro ölçekli işletmelere %70, küçük / orta ölçekli işletmelere %60 geri ödemesiz destek verilir. Ürünün ileri teknoloji kategorisinde olması halinde bu oranlara %5 ilave edilebilir. Satın alınacak makine, ekipman ve yazılımların yerli malı olduğu belgelendirilmesi halinde ise geri ödemesiz oranlara %15 ilave edilir. Proje boyunca işletmenin ölçeğinin değişmesi destek oranlarını etkilemez.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

İşletmelerin KOSGEB’e yatırım projesi başvurusunda bulunmaları ve veri tabanına kayıt yaptırmaları gereklidir. Başvuru ön değerlendirmenin ardından kurula iletilir. Kurul revize talep edebilir, uzman görüşüne gönderebilir, kabul edebilir ya da reddedebilir. Kabul çıkması halinde işletmeden taahhütname istenir. KOSGEB yatırım sürecini personelleri tarafından izleyip değerlendirme hakkına sahiptir. Yatırım projesi en az 8 ay, en fazla 36 ay sürmelidir. Bu süre kurul kararı çıkması halinde 6 ay daha uzayabilir.

Proje için alım yapılan makine, ekipman ve yazılımlar işletmeye ait kabul edilir projenin bitmesinin ardından 3 yıl boyunca kiralanması ya da devredilmesi söz konusu olamaz (Kapatılan işletmeler için geçerli değildir).

Proje devam ederken işletmenin faaliyetlerine kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi durumlarında destek kesilir, sunulan geri ödemesiz destekler iade alınmaz, geri ödemeli destekler talep edilir. Proje devam ederken işletmenin devri ya da farklı işletmeler ile birleşmesi halinde kurul değerlendirmesi ile karar verilir.

Geri ödemeli olarak sunulan destekler proje bitimini takip eden 6 ay boyunca talep edilmez, daha sonrasındaki 3’er aylık dönemlerde 8 taksit şeklinde faizsiz / komisyonsuz ödeme beklenir.