';
side-area-logo

Tarım Destekleri

Tarım Destekleri Nelerdir?

2014/14 numaralı ve tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ çerçevesinde ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla Tarım Bakanlığınca tarım kabillerine destek sağlanmaktadır.

Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bahsi konu edilen tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran tarımsal işletmelere 500,00 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılmaktadır.

1920x1280

Başvuru nasıl yapılır?

Bahsi geçen tarım desteğine başvurmak için gereken belgeler;

a) Tebliğin EK-1 ve EK-2 kısımlarında bahsi geçen başvuru formunun usulünce doldurulması ve ilgili makamlardan onaylatılması

b) KPS’ye erişim sağlayan ilçe/il müdürlüğü, sistemden kişinin kimlik bilgilerini alacak ve nüfus cüzdanının aslını görerek bu bilgileri onaylanması ve eğer KPS’ye erişim sağlayamayan il/ilçe müdürlüğü ise başvuru sahibinden nüfus cüzdanın onaylı sureti

c) Tarımsal işletme bilgi formunun (Ek-2) onaylanmaması durumunda, tarımsal işletmeden aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.

1) İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,

2) AKS belgesi,

3) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,

4) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,

5) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği tarımsal işletmelerden TYDD’ne başvuranlar adına düzenlediği fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzunu Genel Müdürlükçe belirlenen tarihe kadar il/ilçe müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. Başvuru süreci aşağıdaki gibi işler;

a) TYDD’den faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler.

b) Birden fazla ilde tarımsal üretim yapan ve tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletme EK-1 formunda beyan edilen kayıt sistemine, kayıtlı olduğu ilden müracaat eder.

c) İl/ilçe müdürlüklerince tarımsal yayım ve danışmanlık desteği icmalleri (Ek-4) son başvuru tarihinden 15 gün sonra il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Bu süre zarfında yapılacak itirazlar İl Teknik Komiteleri tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Ancak Genel Müdürlükçe belirlenen tarihe kadar, fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmeyenler listeden çıkarılır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.