';
side-area-logo

AB- Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi; İstihdam Yaratma Odaklı Kobi Hibe Programı

 

 Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi; İstihdam Yaratma Odaklı Kobi Hibe Programı ile eçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 13.09.2021 – 23:59

Program Bütçesi 3 Milyon £
Azami Destek

Min. 20 Bin £

Max. 55 Bin £

Azami Destek Oranı

Min. %75

Max. %90

Azami Proje Süresi

Min 8 Ay

Max 12 Ay

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Tüzel kişiliğe sahip olması (kayıtlı) ve genel merkezi ile operasyonel üretim tesislerinin hedeflenen illerde kayıtlı olması

Küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBI) statüsünde olması

%100 özel sektöre ait olması

Aracı olarak hareket etmeyip projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması

Ödenmemiş vadesi geçmiş borcunun olmaması, vadesi geçmiş sosyal güvenlik ve vergi borcunun olmaması, temerrüte düşen kredisinin olmaması

Proje yönetme tecrübe ve kapasitesine sahip olması

Proje teklif çağrısının ilan edildiği tarihten itibaren en az 2 yıl önce kurulmuş olması ve 2019 ve 2020 yıllarında net kar elde etmesi; 2020 yılındaki cirosunun (TL) 2019 yılına kıyasla %25’ten fazla düşmemesi

 

Son Başvuru Tarihi 13.09.2021
Programın Amaçları

Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların girişimcilik faaliyetlerine katılımını artırmak üzere yerel ürün ve pazarların ötesinde ticari potansiyeli daha yüksek, ticari hacme sahip yeni ürün ve pazarlar geliştirebilmelerine olanak sağlayacak desteklerin sunulması

Yerel girişimcilik ekosistemlerinin Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için daha etkili ve kapsayıcı olması

Proje kapsamında sosyo-ekonomik entegrasyon ve koordinasyona dair politikalar geliştirilmesi ve bu politikaların ulusal, bölgesel ve yerelde benimsenmesi

Öncelikli sektörlerde ekosistem ve ekonomik aktörleri güçlendirmek ve daha iyi hizmet sunmak suretiyle GKSS’ler ve Ev Sahibi Topluluklar için istihdam fırsatlarının artırılması

 

 

 

 

 

Program Öncelikleri

Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratmak

Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri Türk ekonomisine entegre etmek

Kayıtlı ve insana yakışır iş imkânlarını artırmak

İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Kapasite geliştirme projeleri kapsamında, ARGE’ye yönelik yatırım, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilişim teknolojisi; uluslararası teknik ve kalite standartları kapsamında sertifika alabilmek için gerekli yatırımlar

Dijitalleşme, uluslararasılaşma ve markalaşma kapsamında alınacak danışmanlık hizmetleri

Yeni üretim birimleri oluşturmak için yapılan yatırımlar, üretim kapasitesini iş yaratarak yenileme ve büyütme

Kapasite geliştirme projeleri kapsamında, aşağıdaki profesyonel danışmanlık hizmetleri:

·         İhracatta rekabet edebilirlik,

·         Pazar payını artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak için pazarlama ve pazar geliştirme gibi pazarlama tekniklerini iyileştirme,

·         Ürün tasarımı ve geliştirme,

·         Yeni teknolojiler,

·         Finansa erişim,

·         İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve iş başı eğitimler

Mentörlük mekanizmalarını geliştirmek ve mentörlük ağlarına entegre olmak

Tasarım/fikir/içerik/ürün geliştirme faaliyetlerine destek

Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin Arapça dil becerilerinden faydalanarak özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde pazar hacmini, müşteri sayısını ve ihracatı artırarak firmanın rekabet edebilirliğini artıran faaliyetler

Kapasite geliştirme projeleri kapsamında, makine ve ekipman alımı; yazılım, donanım ve lisanslar (ancak projeler sadece mal alımına yönelik olamaz. Mal alımı geniş çerçevede proje amaçları dahilinde proje aktivitelerinin bir parçası olabilir); alınan ekipmanın nakli

Ticarileştirme, finans, yasal danışmanlık, muhasebe, iş geliştirme/iyileştirme, ihracat ve fikri mülkiyet hakkına yönelik kapasite geliştirme ve eğitim programları

KOBİ’lerin ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde Türk mercilerince onaylanmış mesleki eğitim ve çıraklık programları

KOBİ’lerin kapasitelerini güçlendirmeyi de içeren hizmet-içi eğitim programları

Dış ticaret birimi kurulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

 

Tüzel Kişilik Belgesi

Mali Kimlik Formu

Ticaret Sicil Gazetesi Sureti

Denetim Raporu

KOBİ Durum Beyanname Formu

Ticaret Odası Kayıt Sureti

Yönetim Kurulu Kararı

İmza Sirküleri

Vergi Levha Sureti

Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu Yoktur Yazısı

Vergi Borcu Yoktur Yazısı

Başvuru formunda atıfta bulunulmuşsa ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin sahip olduğu Marka Tescil ve Patent ve Kalite sertifikasyon belgeleri

Kanuni gereklilik varsa ana başvuru sahibi sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin, projeyi uygulayabileceğine dair, ilgili kuruluşlarca verilmiş yetki, lisans ve izin belgesi

Ana başvuru sahipleri ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin, SGK tarafından onaylanmış personel listesini içeren güncel SGK beyannamesi

Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahipleri tarafından projenin uygulanacağı tesisin veya tesislerin tapu, kira sözleşmesi veya intifa hakkı belgesi

Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin, proje kapsamında sözleşme makamı tarafından sağlanacak fon tutarının %3’ünü aşan haciz ve alıkoymaya sebep olacak bir borcu bulunmadığına dair beyanname

Eğer varsa, ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin, bağlı ve/veya ortak şirketlerine  ilişkin aşağıdaki belgeler:

 

·         Güncel çalışan listesini içeren SGK beyannamesi,

·         Ticaret Sicil Gazetesinin ortaklık yapısını içeren sureti,

·         Son iki yıla ilişkin SMMM veya YMM tarafından hazırlanmış mali beyannameleri