';
side-area-logo

Girişim Sermayesi Destekleme Programı

Girişim Sermayesi Destekleme Programı KOBİ ölçeğinde erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin ürün ve teknolojileri ticarileştirme adımında ihtiyaç duyduğu finansmanı destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 20.000.000 TL
Proje Süresi 12 Yıl
Programın Hedefleri Erken aşama teknoloji tabanlı sermaye şirketlerini desteklemek, girişim sermayesi ekosistemi oluşturmak
Uygun Başvuru Sahipleri Girişim Sermayesi Fonu kuran / kurmayı taahhüt eden fon yöneticileri
Girişim Sermayesi Fonu kuran / kurmayı taahhüt eden fon yönetici adayları

Program, mevcut ekonomiye katma değer sunacak yenilikçi ürün ve teknoloji geliştiren küçük / orta ölçekli ar-ge yoğun başlangıç işletmelerinde çekirdek – başlangıç – gelişme adımlarında kullanılması amacıyla finansman desteği sunar. Böylece ülkedeki KOBİ’lere sermaye sağlayan yeni fonların oluşması ve bunları yönetecek kişilerin teşvik edilmesi sağlanır. Programın ana hedefleri;

-TTO, TGB ve AA’ların erken aşama teknoloji tabanlı girişimleri desteklemek için bir sistem oluşturması

-Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenmesi için sermaye gereksinimlerinin karşılanması

-Girişim şirketlerine sermaye sunacak fonların kurulmasını teşvik ederek girişim sermayesi sisteminin gelişimini hızlandırmak

-Oluşturulmuş sistemlerin devamlılığını sağlayabilmek için girişim şirketlerinin her aşamasına farklı finansal destek sağlamak

-Girişim Sermayesi Fonlarının kamu aracılığı ile iyileştirilmesi

-Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin sonucu olan ar-ge ve yenilik çıktılarının ticarileştirilmesi

-Girişim sermayesi sistemindeki yatırımcıların sayısının artırılmasıdır.

Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketleri, fonun girişime ilk yatırımından itibaren son 5 yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarından ar-ge desteği almış ve başarıyla tamamlamış KOBİler, fonun girişime ilk yatırımından itibaren kuruluşu en fazla 7 sene olmuş KOBİler olarak tanımlanır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Girişim Sermayesi Fonu kuran / kurmayı taahhüt eden fon yöneticileri ve adayları başvuru yapabilir;

Destek Kapsamı Nedir?

Destek kapsamında ürün geliştirme, prototip oluşturma, tamamlama, üretim, satış ve ilk pazarlama çalışmaları için finansman sağlanır. Bu destek Girişim Sermayesi Fonlarının büyüklüğünün %20’si kadardır.

Çekirdek Sermayesi Desteği: Henüz fikir aşamasında olan ürün ya da hizmetin oluşması için verilir

Başlangıç Sermayesi Desteği: Prototip oluşturma ya da yapılmış prototipin üretim, satış ve ilk pazarlaması için verilir
Destek süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en fazla 12 yıldır. Bu sürenin ilk 5 yılı yatırım, kalan 7 yılı çıkış dönemidir. Yatırımlardan tamamen çıkılmaması halinde en fazla 3 defa verilmek şartıyla 1 yıllık süreler eklenebilir.

Girişim Sermayesi Fonlarına katılım sağlayacak kuruluşların girişimler için ödeyeceği girişim sermayesi katkı payı %50 oranında desteklenir. Kuruluşa sağlanacak girişim sermayesi katkı payının %10’u genel gider desteği olarak verilir. Tek bir kuruluşa verilecek desteğin miktarı en az 2.000.000 TL en fazla 20.000.000 TL’dir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvurular proje öneri formu ve ekleri ile birlikte TÜBİTAK üzerinden gerçekleştirilir. Grup uzmanı kontrolleri sağlayarak panel değerlendirmesi için başvuruyu onaylar. Niyet mektubundaki şartları gerçekleştirenler ile Fon Destek Sözleşmesi imzalanır. Komite, şirketi değerlendirerek girişim şirketi onayı verir. Fon yöneticisi sermaye aktarım çağrısında bulunur ve yatırımcıların sermaye aktarımı sonrası TÜBİTAK parayı fona geçirir. Fona ve fon yöneticisine dair raporlamalar TÜBİTAK’a iletilir ardından çıkış süreci başlar.