';
side-area-logo

Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı yurt içi ve yurt dışı fark etmeksizin öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten kuruluşların Türkiye’de kuracağı laboratuvarlar başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

tübitak
Azami Destek 10.000.000 TL
Proje Süresi 6 - 9 Ay (1.Faz)
Programın Hedefleri Ülkedeki bilim insanlarının niteliklerini artırmak, Türkiye’nin uluslararası alanda çekim merkezi olmasını sağlamak
Uygun Başvuru Sahipleri Yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve onların Türkiye’de kurulu sermaye şirketleri
Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Nedir?

Program, bilim insanlarının araştırma ve geliştirmeye yönelik niteliklerinin artırılarak ülkemizin bilim ve teknoloji merkezi olmasına hizmet edecek projelere yönelik kurulmuştur. Bu sebeple alanlarında öncü çalışmaları bulunan kuruluşların Türkiye’de kuracakları ar-ge laboratuvarlarının bazı giderlerine yönelik geri ödemesiz destek sunar.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvurular tek ya da Türkiye merkezli ortaklarla birlikte yapılabilir. Ortak kuruluşlar başvuru sahibinin sağlaması gereken şartları sağlamak zorunda değildir.

Firmaların Türkiye’de bulunan yerleşik sermaye şirketlerinin başvuru tarihinden geriye dönük 3 yılı kapsayan ar-ge yoğunluğunun en az %1, net satış ortalamasının en az 2.000.000.000 TL olması gereklidir. Kendisi Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olanlar için bu şart geçerli değildir.

Destek Kapsamı Nedir?

Ar-ge laboratuvarları için destek süresi 5 yıldır. Uygun görüldüğü halde Yürütme Komitesi ve Başkanlık tarafından bu süreye 5 yıl eklenebilir. Programın destek miktarı 10.000.000 TL, destek oranı %75’tir. Kuruluşlar aynı zamanda kamu ve uluslararası fon desteklerinden de faydalanabilirler.

En az %50’si Türk uyruklu ve en az 1/3’inin doktora çalışması bulunan personele sahip işletmelerde ar-ge laboratuvar yöneticisine asgari ücretin 30 katı, proje yürütücüleri için asgari ücretin 20 katı, araştırmacılar için asgari ücretin 15 katı aşılmayacak şekilde aylık personel gideri desteği sağlanır (varsa ortakların da bu şartları sağlaması beklenir). Yabancı uyruklu personelin aylık masraflarının %25’i desteklenir.

Danışmanlık gideri kapsamında laboratuvarın çalışma alanında kanıtlanmış bilimsel araştırması, uzmanlığı ve deneyimi olan gerçek ve tüzel kişilerden alınan danışmanlıklar desteklenir. Yurtdışı danışmanlık masrafları toplam bütçenin %15’ini geçmemelidir. Yurt içi / dışı fark etmeksizin alınan danışmanlık desteği toplam bütçenin %25’ini geçemez.
Laboratuvar faaliyetlerine yönelik destek personeli, enerji, su, bakım, kira, kırtasiye ve sarf malzemeleri, mefruşat masrafları genel giderler olarak adlandırılır ve bunlar için destek sağlanır. Genel giderlere yönelik destek toplam bütçenin %20’sini geçemez.

Projeye yönelik ar-ge yetkinliği haritasına ilişkin TÜBİTAK tarafından verilen danışmanlıklar başvuru öncesinde gerçekleşmesi dikkate alınmadan başvuru öncesi destek adı altında desteklenir.
Desteklenecek öncül alanları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu belirler (makine – imalat, otomotiv, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma, uzay, enerji, su, gıda ve sağlık). Bu alanlar haricinde hazırlanmış başvuruların değerlendirilmesi için Bilim Kurulu kararı gerekir. Desteklenecek projelerin yeni bilgiler üreterek bunları uygulamaya dökmesi, bilimsel yorumlamalarda bulunması, güncel ya da karşılaşılabilecek teknolojik / bilimsel sorunların çözümüne dair çalışmalar gerçekleştirmesi ve yeni kuramsal çerçeveler sunması beklenir.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Program, başvuruya sürekli açıktır. Kuruluşlar TÜBİTAK’a Niyet Beyanı sunarak başvuru sürecini başlatırlar. Niyet Beyanı değerlendirilir ve uygun bulunması halinde Türkiye’de kurulan ya da kurulacak olan sermaye şirketleri başvuru formu doldurur. Değerlendirmeler TÜBİTAK yetkilileri tarafından yerinde inceleme şekliyle de yapılabilir. Yürütme komitesinin uygun bulduğu başvurular TÜBİTAK Başkanlığına iletilir. Onaylanan başvurular kuruluşlara bildirilir ve sözleşme imzalanır.

Kuruluşun ar-ge laboratuvarını devretmesi söz konusu değildir. Başka bir kuruluş ile birleşme ya da bölünme gibi durumlarda yürütme komitesi durumu değerlendirerek karar alır. TÜBİTAK, ar-ge laboratuvarının programa uygun işlediğini takip etmek için yerinde inceleme yapma hakkına sahiptir. Değerlendirmelerde ar-ge laboratuvarının amacına hizmet etmediği tespit edilirse desteğin devamı ya da kesilmesi için karar alınır. Kuruluşun mücbir sebepler (doğa olayları, deprem, yangın, doğal afet, kanuni grev, lokavt, salgın, ambargo, terör, sabotaj, savaş, abluka, seferberlik), tasfiye, başka işletmelerle birleşme, finansal yetersizlik, güncel bilim ve teknolojinin gerisinde kalma gibi sebeplerden ötürü faaliyetlerine devam edememesi halinde destek yürürlükten kaldırılır ve özel hesapta kalan tutar faizi ile birlikte iade edilir. Faaliyetlerin kesilmesinde kuruluşun kastı olduğu belirlenirse yapılan tüm ödemeler gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.