';
side-area-logo

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

 

Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı teklif çağrısı ile Ankara ve ilçelerinde amacı güden ve kar amacı gütmeyen pek çok yerel aktörün, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak kapasite geliştirme odaklı faaliyetlerine destek vermektedir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi:31 Aralık 2021 – 17:00

 

Program Bütçesi

 

2.000.000 TL

Azami Destek 40.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

•       Kamu Kurum ve Kuruluşları

•       Mahalli İdareler

•       Üniversiteler, Meslek Okulları, Araştırma Enstitüleri

•       Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

•       Sivil Toplum Kuruluşları

•       Birlikler ve Kooperatifler

•       Organize Sanayi Bölgeleri

•       Küçük Sanayi Siteleri

•       İş Geliştirme Merkezleri

•       Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021 – 17:00

 

Program Öncelikleri

1. Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni

· Bilişim sektöründe güncel teknolojilerin entegrasyonu

· Bilişim teknolojilerinin sağlık, savunma ve eğitime adapte edilmesi

· İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe Ar-Ge çalışmaları

· İş ve inşaat makinesi sektöründe yerli kritik parça üretimi

· Savunma ve havacılık sektöründe Ar-Ge, test ve üretim kapasitesi iyileştirme

· İleri teknoloji sektörlerde Ar-Ge ve Ür-Ge payının artırılması

· İleri teknolojili sektörlerde girişimcilik ve ticarileşme çalışmaları

· İleri teknolojili ürün ve hizmetlerin uluslararası marka değeri kazanmaları

· Teknolojiye dayalı Ar-Ge odaklı uluslararası doğrudan yatırımların bölgeye çekilmesine yönelik çalışmaları

2. Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni

· Ankara alt bölgelerinde yenilikçi üretim ve gelir modellerinin geliştirilmesi

· Kentte üretilen teknolojilerin kırsaldaki teknolojilerin kırsaldaki sosyo-ekonomik hayata entegre edilmesi

· Tarım ve tarıma dayalı sanayide teknoloji temelli üretim, organizasyon ve pazarlama süreçlerine geçilmesi ve bu sektörlerde dijital dönüşümün teşviki

· Geleneksel çiftçi biçiminden girişimci çiftçi modeline geçişe yönelik çalışmaları

· Kentsel tarım konusunda farkındalığı artırmak ve kentsel tarım uygulamalarının Ankara’da mekânsal gelişime uygun biçimlerde yaygınlaşmasını sağlamak

· Yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle kırsal turizm destinasyonları oluşturmaya yönelik çalışmalar

· İklim değişikliği ile uyumlu planlamalar yapılması ve gıdada atık geri dönüşümü uygulamalarına yönelik çalışmalar

· Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvikine yönelik çalışmalar

· Tarım, gıda ve tıbbi aromatik bitki üretimi alanlarında teknoloji ve teknoloji-yoğun ürün geliştirme ve ticarileşme

3. Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni

· Sosyal yenilik ve sosyal girişimcilik konularında bilgi ve farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar ve konuya dair öncelikli alanların tespiti

· Sosyal yenilik ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının geliştirilmesi

· Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik destek faaliyetleri

· Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar

· Sosyal yenilik uygulamalrının artırılmasına yönelik çalışmalar

Desteklenecek Faaliyetler

· Eğitim verme

· Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

· Geçici uzman personel görevlendirme

· Danışmanlık sağlama

· Lobi faaliyetleri

· Uluslararası ilişkiler kurma

· Kurumsal nitelikli kapasite geliştirici faaliyetler

Programın Vizyonu 2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan önceliklere yönelik çizilen çerçevede, yerel aktörlerin 2021-2023 Sonuç Odaklı Program vizyonunda bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalar için kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalara teknik destek sağlamaktır.