';
side-area-logo

IPARD – Kırsal Kalkınma Destekleri

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamı Nedir?

Kırsal bölgeleri kalkındırma amacıyla hazırlanan destek programlarıdır. Genellikle kırsal bölgelerde istihdam, üretim, üreticilerin satış faaliyetlerine katılımı geliştirmek ve ortak bir üretim standardı yakalamak amacıyla hazırlanan programlar olarak tanımlanabilirler. Destek oranları yapılması planlanan yatırıma göre değişiklik gösterir. Genellemek gerekirse kalkınma ajansları proje kapsamında %40 ile 70 arasında değişen bir oran seyrederken bu oran ve destek değerleri programa göre değişir. Yatırım öncesinde bir proje analizi ve fizibilite çalışması ile bölgenin veya çiftçinin sahsına münhasır ihtiyacı göz önüne alınarak programa katılım sağlanması tavsiye edilir. Destekler ayni (doğrudan mal veya hizmet alımı) veya nakdî yardım olmak üzere destek olanakları sunulur.

ipard_tkdk_desteklenen_iller

Hibe harici, kredi bazlı destekler de bu programlar bütünü içerisinde bulunur. Buna göre istenen yatırımın gereklilikleri fizibilite çalışması sonucunda belirlenir ve belirlenen sonuçlara göre kredi mi yoksa hibe desteği mi alınması gerektiği saptanmış olur. Ceviz, badem, seracılık, arıcılık, su ürünleri, bitkisel ürünler gibi birçok alana özel olarak hazırlanmış olan hibe programları da mevcuttur.

Programa kimler başvurabilir?

Kırsal kalkınma destekleri kobileri içine alabileceği gibi kırsal alanda çalışan kooperatifleri de bünyesine alabilir. Başvurucu kriterleri program özelinde değişebilir.

Başvurular nasıl yapılır?

Başvurular proje hazırlanması yolu ile hibe makamına yapılır. Proje hazırlanması ve sonrasında gerekli belgelerin takibinin yapılması noktasında profesyonel destek alınması projenin diğer başvurucular arasında öncelik kazanmasına yardımcı olacaktır.

IPARD Programı

IPARD Avrupa Birliği tarafından birliğe katılmaya aday veya aday olabilecek ülkelere kırsal kalkınma amacıyla açılmış bir kalkınma program bileşenidir. Katılım öncesi yardım aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA) olarak tanımlanan program Tarım ve Orman Bakanlığının yatırım destekleme araçlarından biridir.

IPARD programının birincil amacı kırsal kalkınma konusunda aday ülkelerle ortak bir politika belirlenerek bölge civarını kalkındırmak, birliğe uyum hazırlıklarını tamamlamak ve yönetim, uygulama gibi tarafları dâhil ederek bölgede üç boyutlu bir politika belirlenmesidir.

42 ilde yürütülen IPARD programı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi tarafından 2014-2020 yılları arasında yürürlüğe konulmuştur. Önümüzdeki yıllarda da yeni program çağrıları ile başvurular devam etmektedir. Program kapsamında Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti birlikte finansa edilecek destek programları uygulamaya alınacaktır.

Programın Amacı

  • Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecine ortak bir tarım politikası aracılığı ile katkı sağlamak.
  • Ülke sermayesini geliştirerek sürdürülebilir ve kapsamlı büyümeyi desteklemek
  • Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasın sağlamak
  • Tarım işletmelerinin rekabet edilebilirliğini arttırmak ve işletmelerin pazarda varlığını sağlamak
  • Çevre korunması ve hayvan refahı konusunda ortak bir gelişmişlik düzeyine erişmek
  • Kırsal alanları geliştirmek yeni istihdam sağlayarak ekonomik faaliyetleri arttırmaktır.

Programa dâhil edilen şehirler aşağıdaki gibidir:

Programa uygun harcamalar:

  • Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
  • Yeni makine ve ekipman alımı
  • Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları (Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz).
  • Danışmanlık ve iş planı hazırlama masrafları