';
side-area-logo

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) küçük ve orta ölçekli işletmelerin piyasada rekabet edebilmelerine destek olabilmek için ekonomideki görünürlüğünü arttırmasını sağlayacak faaliyetler içeren proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 770.000 TL
Proje Süresi 8 - 24 Ay
Programın Hedefleri KOBİler düzeyinde ar-ge bilinci yaratarak daha fazla çalışma yapılmasını teşvik etmek
Uygun Başvuru Sahipleri Kamu kaynağı desteği alan başarılı ar-ge ve inovasyon projesi olan işletmeler
Doktora çalışması çıktısı ürünü olan proje sahipleri
Patenti bulunan, prototip aşaması bitmiş fikir sahipleri
Sözleşme ile kullanım hakkı bulunan işletmeler
Türk Patent Enstitüsü’nden devredilmiş patenti olan işletmeler

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Nedir?

Program, küçük / orta ölçekli işletme sahiplerinin yeni bir ürün, fikir, bilgi, süreç ya da hizmet üretme ve ticarileştirme amaçlı ar-ge / inovasyon projelerine destek verir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Kamu kaynakları ile desteklenen ar-ge ve inovasyon projelerini başarıyla tamamlamış işletmeler, doktora çalışması ürünü olan proje sahipleri, patenti bulunan ve prototip aşaması bitmiş fikir sahipleri, sözleşme aracılığıyla kullanım hakkı bulunan işletmeler ve Türk Patent Enstitüsü tarafından devredilmiş patenti olan işletmeler programa başvuru yapabilir.
Başvuru sahiplerinin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması gereklidir. Daha önce bir KOSGEB birimi tarafından reddedilen projeye dair tekrar başvuruda bulunulamaz. Program bünyesinde her işletmenin yalnızca tek projesine destek sağlanır. Projenin tamamlanmasının ardından yeni proje başvurusu yapılabilir.

Destek Miktarı Nedir?

İşletmelerin teknopark içinde yer alması halinde aylık en fazla 1.250 TL’den toplan 30.000 TL, teknopark dışında yer alması halinde aylık en fazla 1.000 TL’den toplam 24.000 TL geri ödemesiz kira desteği sunulur.
Sermaye şirketi niteliği taşıyan şirketlerin ve görevli ortağının projede yer alacak personelleri için %100 geri ödemesiz destek sunulur. Personel giderlerine dair destek en fazla 150.000 TL’dir.

Proje dahilinde gerçekleştirilecek danışmanlık, eğitim, mülkiyet hakları başvurusu / tescili, tanıtım, yurtiçi ve dışı kongre / konferans / fuar / teknolojik işbirliği ziyareti, test, analiz, kalibrasyon ve bunların belgelendirilmesine dair giderler için proje geliştirme desteği bünyesinde 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

İşletme kuruluş ve ofis donanım giderlerini içeren başlangıç sermayesi desteğinden sadece kamudan ar-ge desteği alma hakkı bulunan ve işletmesini kuran, üniversitelerin lisans programlarından 1 yıl içinde mezun olabilecek öğrenciler, yüksek lisans / doktora öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezuniyeti 5 seneyi geçmemiş kişiler ve öğretim elemanları faydalanabilir. Bu desteğe dair üst limit geri ödemesiz 20.000 TL’dir.

Makine, ekipman, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı için geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL destek sağlanır. Bu satın alımların yerli malı olduğu belgelendirilmesi halinde ve açık kaynak yazılım kullanımı sunan başvuruların geri ödemesiz destek oranına %15 eklenir.

KOBİ ve Girişimcilik 1.’lik Ödülü’ne sahip olan işletmelerin 3 yıl içinde başvuru yapmış olması durumunda geri ödemesiz desteklerine %10 ilave edilir. Destek ilavelerinin toplamı %15’i geçemez.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvurular Kobi Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir, gerekli kontrollerin ardından kurula iletilir. Kurul revize talep edebilir, uzman görüşüne gönderebilir, kabul edebilir ya da reddedebilir. Reddedilen projelere 15 gün içerisinde itiraz edebilir. Kabul çıkması halinde yararlanıcılar taahhütname imzalar. Sonuçlar Kobi Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir. Kabul alan başvuru sahiplerinin işletmelerini kurmaları beklenir. Projeler en az 8 ay, en fazla 24 ay sürmelidir. Bu süre toplam 24 ayı geçmemek kaydıyla kurul kararı ile 12 ay daha uzatılabilir.

Destek alan işletme sahipleri proje boyunca faaliyetler, faaliyet-zaman planı, proje süresi ve giderler için revizyon teklifinde bulunabilir.

KOSGEB, onay almış projeleri kendi personeli aracılığıyla ya da hizmet alımı yaparak izleme ve değerlendirme hakkına sahiptir. Proje dahilinde gerçekleştirilecek satın almaların hiçbiri başvuru sahibinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğunun sahibi olduğu işletmelerden gerçekleştirilemez. Tespit edilmesi halinde destek kesilir. Bu durum sermaye şirketi niteliği taşıyan işletmeler için geçerli değildir.

Proje için alım yapılan makine, ekipman ve yazılımlar işletmeye ait kabul edilir projenin bitmesinin ardından 3 yıl boyunca kiralanması ya da devredilmesi söz konusu olamaz. Bu durum kapatılan işletmeler ve prototipin satılması (makine ve tamamlayıcı parçalar dahil) hallerinde için geçerli değildir.

Proje devam ederken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna kurul değerlendirmesi ile karar verilir. Başvuru sahibinin işletmesinin tasfiye edilmesi, kapanması ya da projenin herhangi bir sebepten ötürü sonlandırılması halinde destek kesilir. Bu durumlarda kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi yönünde karar alınırsa destek kesilir, sunulan geri ödemesiz destekler iade alınmaz, o ana kadar gerçekleştirilmiş geri ödemeli destekler talep edilir. Proje tamamlandığında işletmenin sunacağı sonuç raporu değerlendirilir ve başarılı / başarısız kararı verilir.

Erken ödeme başvurusunda bulunulursa KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları’na göre gerçekleştirilebilir. Geri ödemeli destekler için proje bitimini takip eden 12 ödeme talep edilmez. Daha sonra 4’er aylık periyotlar halinde 6 taksitte ödeme gerçekleştirilmelidir. Erken ödeme başvurusunda bulunulursa KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları’na göre gerçekleştirilebilir.