';
side-area-logo

Fizibilite Desteği

Kalkınma Ajansları bulundukları bölgeleri destekleyici, bölge için önem arz eden faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla belirli planlar dahilinde yerel idarelere, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, STK’lara, kar amacı güden işletmelere, kooperatiflere mali ve teknik destek sunarlar.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kalkınmabank

Mali Destek Programları

Ajansların yukarıda bahsedilen oluşumlara mali destek sağlayabilmesi için projelerinin belirli şartları sağlaması gerekmektedir;

-Gerçekleştirileceği bölgenin kırsal ve yerel kalkınmasını destekleyecek nitelikte olmalıdır

-Sivil toplum, özel sektör ve kamu ortaklığı çerçevesinde şekillenmelidir

-Bölgenin ulusal ve uluslararası boyutta görünür olabilmesine destek olmalıdır

-Bölgede iş gücü ve yatırım piyasasına etki etmelidir

-Küçük ve orta ölçekli işletmeler projeden doğrudan / dolaylı etkilenmelidir

-Ülkenin tarafı olduğu programlar/sözleşmeler kapsamında geliştirilmeli, programların tanıtımı gerçekleştirilmelidir

-Mevcut diğer kuruluşların proje oluşturma ve uygulama süreçlerine destek niteliği taşımalıdır

-Bölgenin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine yönelik hazırlanmalıdır

Mali destekler 3 ana başlık altında sunulur: Doğrudan Finansman Desteği, Finansman Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Fizibilite Desteği

Ajanslar, yerel bölgenin kalkındırılması, rekabet gücü yaratılması, ekonomisini olumsuz etkileyebilecek durumları önleyerek ortadan kaldırmak ve yatırım kapasitesini artıracak önemi bulunan projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sunar. Bu tür desteklerde teklif çağrısı yapılmaz. Fakat fizibilite desteğinden yararlanmak isteyen projelerin proje teklif çağrısında belirtilen başvuru sahibi, ortaklar ve maliyetlerin uygunluğu kapsamında belirtilen kriterlere uyması beklenir.
Fizibilite desteği olarak proje başına tahsis edilen ajans destekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21. maddesinin f fıkrasına göre o yıl belirlenen limitin iki katını geçemez. Yararlanıcıların eş finansmanı zorunlu değildir fakat olması öncelikli desteklenen bir durumdur.
Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve başvuru itibariyle 5 sene süresince kar dağıtımı yapmayacağını sözleşmede belirten kooperatifler fizibilite desteğinden faydalanabilirler. Kar amacı güden kurum/kuruluşlar bu destekten faydalanamazlar. Ortakların da başvuru sahipleri ile aynı kriterlere sahip olmaları beklenir. Uygulama süresi sözleşme imzalanmasından bir gün sonra başlar. Fizibilite desteği alan projelerin en geç bir yıl içinde tamamlanması gereklidir.

Program kapsamında Bölge Planı’nda belirtilen yatırım fizibiliteleri, kamu kurumlarının yatırım fizibiliteleri, güdümlü proje desteği alan projelerin fizibilite çalışmaları, organize sanayi bölgesi gibi özel yatırım alanlarının projelerine yönelik fizibiliteler önceliklidir.

Projenin fizibilite desteği alabilmesi için sosyal kalkınmaya katkı yapması, ekonomik tehditleri ortadan kaldırması ve girişimcilik kapasitesini arttırması hedeflerinden en az biriyle paralellik göstermesi beklenir. Fizibilite desteği sağlanmayan çalışmalar, fizibilite hazırlanırken kullanılacak şablonlar, başvuru sahiplerinin uygunluk kriterleri ve destek miktarlarının oranları bakanlık tarafından belirlenir.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) yapılır. Aynı başvuru sahibi tek bir program yılı içinde fizibilite desteği için en fazla 4 defa başvuru yapabilir fakat ajans en fazla 2 proje için mali destek sunar. Destek Yönetimi Kılavuzu’na uygun hazırlanan ve ajansa verilen her teklif genel sekterin önderliğinde en az 3 ajans uzmanından oluşan değerlendirme komisyonu tarafından en fazla 1 ay sürede incelenir. Başvurular Başvuru Formu Kontrol Listesi’nde yer alan kriterlere uygunluğu açısından değerlendirilip teknik ve mali uygunluğu ölçülür. Projenin ilgililiği, yöntemi, sürdürülebilir olması, bütçe ve maliyetlerin uygunluğu adımlarında onaya engel teşkil eden bir durum olmaması halinde sonra yönetim kurulu toplantısında verilecek onay ile projelere destek sağlanır.

Yararlanıcı sözleşme gerekliliklerini en geç 1 sene içinde yerine getirerek fizibilite raporunu Destek Yönetimi Kılavuzu’na uygun hazırlayarak bitirilmeli ve ajansa sunulmalıdır. Raporun ajansa sunulmaması ya da gerekli kurallara uymaması gibi durumlarda sözleşme feshedilerek destek geri alınır.