';
side-area-logo

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı

 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı ile Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesinde tekstil ve hazır giyim, ayakkabı, gıda ile mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelerin uluslararası standartlarda katma değeri yüksek üretim yapmalarının sağlanması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlanması amaçlanmaktadır. 

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 22 Ekim 2021 – 23:59

Program Bütçesi 50.000.000 TL
Azami Destek 2.500.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kâr amacı güden işletmeler ve bu temel sektörlerin üretim süreçlerini destekleyen ileri ve geri bağlantılı tedarik zincirini tamamlayabilecek imalat alanlarında faaliyet gösteren kâr amacı güden işletmeler

31 Mart 2021 (bu tarih dahil) ve öncesinde kurulmuş olması

2020 yılı yıllık ve/veya 2021 yılı 2. çeyrek mali dönem net satış hasılatı 100.000.000 TL’yi aşmamış olması

En az Proje Bütçesi kadar kredi kullanmaya uygun olduğunu gösterir Başvuru Sahibi adına alınmış Kredi Uygunluk Belgesi almış olması

Gıda imalatı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Sanayi Sicil Belgesine sahip olması

Projenin uygulanacağı parselin/yapının/işyerinin Başvuru Sahibinin mülkiyetinde veya işletmesinde olması ya da program ilan tarihinden sonraki en az 5 yılı kapsayacak kira kontratı/protokol/tahsis sözleşmesi veya tahsis için başvuru yapıldığına dair kanıtlayıcı belge vb. sunulması

Son Başvuru Tarihi 22.10.2021
Program Amaçları TRC2 Bölgesinde tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelerin uluslararası standartlarda katma değeri yüksek üretim yapmalarının sağlanması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlanması
Program Öncelikleri

Öncelik 1

Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelerin fiziki, dijital ve teknolojik kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelik 2

İşletmelerin yönetim, tasarım, üretim, pazarlama, satış vb. süreçlerinin iyileştirilmesi

Öncelik 3

İşletmelerde kaynak verimliliğinin sağlanması

Öncelik 4

İmalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerin yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak. (Bu kapsamda sadece yatırım süreci devam eden, üretime geçmemiş işletmeler başvuru yapabilir.)

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1

Mevcut üretim kapasitesinin artırılmasına ve yeni ürünlerin üretilmesine yönelik makine teçhizat alımı

Ulusal ve uluslararası standartlar ve fason üreticilerin ana firmaların öngördükleri standartları karşılamasına yönelik faaliyetler

Mevcut makine teçhizatların yenilenerek makinelerin kullanım ömrünün uzatılması

Öncelik 2

Verimlilik arttırıcı otomasyon uygulamaları

İşletmelerde yalın uygulamalar

İnsan kaynakları verimliliğini artırmaya yönelik ölçme ve değerlendirme sistemlerinin kurulması

Gıda imalat sektöründe elde edilen ürünlerin ambalajlanması ve etiketlenmesi amacıyla gıda işletmecileri tarafından yapılacak yatırımlar

Öncelik 3

Hammadde ve su kullanım verimliliğinin arttırılması

Proses ekipmanlarında enerji verimliliği sağlanması

Elektrik motorları, pompa ve fan sistemlerinde enerji verimliliği sağlanması

Uygun Maliyetler

Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye vb.) satın alma maliyetleri

Taşeron maliyetleri (basım, tanıtım, etkinlik organizasyonu, web sayfası vb.)

Yazılım, otomasyon sistemleri ve e-ticaret kurulumu giderleri

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) giderleri

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje uygun maliyetlerinin %40’ını geçmemek koşuluyla yapım ve onarım işleri veya yenilenebilir enerji yatırımlar

Kalite sistemleri, marka, patent, endüstriyel tasarım vb. geçerli belgeler alınmasına yönelik giderler

Proje Bütçesi, Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil olarak düzenlenecektir. Bu nedenle mal ve hizmet alımına yönelik sunulacak fiyat teklifleri de (proforma fatura) KDV dâhil gösterilecektir

Finansman Desteği Programı kapsamında gerçekleştirilecek harcamaların her hâlükârda Katılım Bankacılığı İlke ve Standartlarına uygun olması gerekmektedir

Gerekli Belgeler

Kredi Uygunluk Belgesi

Teknik Uygunluk Formu

İmza Sirküleri

Kuruluş Sicil Gazetesi

Faaliyet Belgesi

Mali Tablolar

Teknik Şartname

Proforma Fatura

Yerli Malı Belgesi

Fotoğraf

Yerli Malı Alım Taahhütnamesi

Gıda İmalatı Sektörü İçin Sanayi Sicil Belgesi

Personel Sayısını Gösteren SGK Onaylı Belge

Keşif Metraj Özeti

Vergi Levhası

ÇED Raporu

Mülkiyete İlişkin Belge

Mali Kontrol Muvafakatnamesi

Beyanname

Diğer Belgeler