';
side-area-logo

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

 

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmaya, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 24.12.2021

Program Bütçesi 3,5 Milyon TL
Azami Destek 500 Bin TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

• Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri

• Üniversiteler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri

• Serbest Bölge İşleticileri ve İş Geliştirme Merkezleri

• Birlik ve Kooperatifler

Son Başvuru Tarihi 24.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik I: Bölgenin turizm odaklı yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik II: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik III: Bölgenin imalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik IV: Bölgesel kalkınma öncelikleri ve ortaya çıkan fırsatlar doğrultusunda Çukurova Bölgesinin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan rekabet gücünün artırılmasına yönelik olan, diğer üç öncelik kapsamında değerlendirilemeyen yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik I:

• Tarihi yapılar, antik kentler, müze ve ören yerleri gibi alanların altyapı ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımların fizibilite raporları

• Kültür Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi ve Turizm Merkezleri başta olmak üzere turizm için uygun alanlarda özel sektör yatırımlarını tetiklemeye yönelik fizibilite raporları

• Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının işlev sağlama amaçlı restorasyonuna ve turizme kazandırılmasına yönelik fizibilite raporları

• Bölgenin doğa turizmi ve eko turizmindeki potansiyelini harekete geçirmeye için ihtiyaç duyulan altyapılara yönelik fizibilite raporları

Öncelik II:

• Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik altyapıların fizibilite raporları

• Kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri kurulmasına ve kapasite artırılmasına yönelik yatırımların fizibilite raporları

• Girişimciler için alternatif finansman araçlarının geliştirilmesine yönelik fizibilite raporları

• Bölgede üretimi gerçekleştirilmeyen inovatif ürünlerin üretim tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları

• Kooperatif ürünlerinin tasarlanması / işlenmesi / paketlenmesi / depolanması/markalaşması / ticarileşmesine yönelik kurulacak tesislerin fizibilite raporları

• Kooperatif mükemmelliyet merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları

• Yabancı girişimciler, şirketler ve yatırımcılar için büyük girişimcilik kampüslerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları

Öncelik III:

• Bölgenin yenilik ekosisteminin geliştirilmesi kapsamında eksik olduğu düşünülen tesis, ürün, teknoloji veya araçların geliştirilmesini esas alan yatırımların fizibilite raporları,

• Sektörel mükemmeliyet merkezi kurulmasına yönelik fizibilite raporları,

• Kaynak verimliliğinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak enerji verimliliği merkezi gibi merkezlerin kurulmasına yönelik fizibilite raporları,

• Bölgede üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik yatırımların fizibilite raporları,

• Bölgede üretimi gerçekleştirilmeyen yenilikçi ürünlerin üretim tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları,

• Bölge sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik yatırımların fizibilite raporları,

• Tarım ve gıda ürünlerinin katma değerli hale getirilmesi için işleme, pazarlama gibi alanlardaki altyapı yatırımlarının fizibilite raporları,

• Doğal kaynakların işlenmesine ve katma değerli hale getirilmesine olanak sağlayacak yenilikçi üretim tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları,

• Üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik OSB, İhtisas OSB, KSS, TGB gibi altyapıların oluşturulmasına yönelik fizibilite raporları,

Öncelik IV:

• Kırılgan grupların sosyo-ekonomik yaşama aktif katılımını sağlayacak sosyal ve kültürel merkezlerin kurulmasına yönelik fizibilite raporları,

• Bölgede sosyal sorunların çözümüne destek olacak yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları,

• Kentsel alanın cazibesini artırmak amacıyla hayata geçirilecek altyapı yatırımlarına yönelik fizibilite raporları,

• Yerel değerler ile potansiyelin ekonomiye kazandırılması çerçevesinde ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlamaya yönelik yatırımların fizibilite raporları,

• Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik yatırımların fizibilite raporları,

• İlçelerde ve kırsal alanda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine yönelik fizibilite raporları,