';
side-area-logo

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (Teknopazar) Destek Programı

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (Teknopazar) Destek Programı KOBİlerin gerçekleştirdikleri ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin çıktısı olan ürünleri pazarlanmasına yönelik hazırlanmış proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 150.000 TL
Proje Süresi 12 Ay
Programın Hedefleri KOBİlerin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ar-ge çalışmalarına yönelik çalışmalar yapmaya teşvik etmek
Uygun Başvuru Sahipleri Kamu kaynağı ile desteklenmiş başarılı projelerin çıktısı ürüne / prototipe sahip ya da sözleşme ile kullanım hakkını devralmış işletmeler
Patent ile koruma altında olan teknolojik ürün ve prototiplere sahip işletmeler
Patent hakkını devralmış işletmeler
Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine olan işletmeler

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (Teknopazar) Destek Programı Nedir?

Program, küçük / orta ölçekli işletmelerin uluslararası alanda rekabet edebilmeleri amacıyla kapasite ve potansiyellerini arttırıcı ar-ge, yenilik ve tasarım projeleri çıktısı sonucu oluşmuş Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi’ne sahip ürün / prototiplerin tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik destek sağlar.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programa, kamu kaynakları ile desteklenmiş ve başarıyla bitirilmiş projelerin sonucunda oluşmuş ürüne ve prototipe sahip ya da sözleşme ile kullanım hakkını devralmış, patent ile koruma altında olan teknolojik ürün ve prototiplere sahip ya da patent hakkını devralmış ve Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler başvuruda bulunabilir. Kamu kaynağı ile desteklenen ar-ge, yenilik ve tasarım projelerinin başarıyla tamamlandıktan en geç 3 sene içinde bu programa başvuru yapmaları, kendilerine ve mirasçılarına tanınan mali hakları karşılıklı / karşılıksız, süre, yer ve içerik bakımından sınırsız şekilde işletmeye devretmiş olmaları gerekir. İşletme sahiplerinin patent ve Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgelerinin başvuru tarihi itibariyle güncel olması şarttır.

Aynı ürün ya da prototip için tek sefer destek verilir. Mevcut alınan desteğin üzerinden en az 1 sene geçtikten sonra farklı ürün ve prototoipler için tekrar başvuru gerçekleştirilebilir.

Destek Miktarı Nedir?

Program bünyesinden verilecek destek en fazla 150.000 TL’dir. Tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında yurt dışı için 100.000 TL, yurt içi için 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Basılı ya da elektronik tanıtımlar için en fazla 10.000 TL destek verilir. Bu kategoride hazırlanacak her materyalde KOSGEB logosu ve internet adresinin yer alması zorunludur.

Fuarlara katılımda stand kirası, yapımı, dekorasyonu, nakliye, depolama giderleri ve nakliye sigortası yurt içinde 25.000 TL, yurt dışında 50.000 TL’ye kadar desteklenir. Gümrük işlemleri için sağlanacak destek en fazla 5.000 TL’dir.

Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi’nde yer alan sitelere en az 1 yıllık üyelik bulunması durumunda yurt içi siteler için en fazla 5.000 TL, yurt dışı siteler için de en fazla 15.000 TL destek sağlanır. Üyeliğin sadece reklam giderleri olması durumunda destek verilmez.

Yazılı medyada yayınlanan ya da dağıtılan yayınlara basılı reklam verme kapsamında yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında 15.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

Fuarlara seyahatler ile ilgili en fazla 2 personelin 7 günü geçmeyecek ulaşım ve konaklama giderleri yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında 15.000 TL desteklenir. Fuarların sadece tanıtım ve pazarlama amaçlı olması beklenir, bunların haricindeki çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlar desteklemez.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Başvurular KOSGEB’in internet sayfasından gerçekleştirilir. Uygulama Birimi mevzuata uygunluğu, bilgi, belge, format ve veri tabanı aktifliği açısından başvuruları değerlendirir ve sonucu işletme sahiplerine iletir. Kabul alan işletmeler 30 gün içinde taahhütname vermek zorundadır aksi halde başvurusu reddedilir. Program 12 ay sürmelidir, bu süreden önce biten projeler tamamlanmış sayılmaz. Program süresince işletmelerin yalnızca 1 defa revizyon isteme hakkı vardır.

Program başladıktan sonra 6 aylık periyotlarda ya da 1 yılın sonunda ödeme talebinde bulunulabilir. Programın bitiminden 12 ay sonra İzleme Formu hazırlanır.

Proje devam ederken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna kurul değerlendirmesi ile karar verilir. İşletmenin. tasfiye edilmesi ve kapanması durumlarında destek kesilir. Proje dahilinde gerçekleştirilecek satın almaların hiçbiri başvuru sahibinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğunun sahibi olduğu işletmelerden gerçekleştirilemez, bu durumların tespitinde destek verilmez. İşletmenin faaliyetlerine kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi halinde destek sağlama durumuna KOSGEB Başkanı karar verir.