';
side-area-logo

Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri
Destekleme Programı

Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı ülke stratejileri doğrultusunda seçilmiş alanlara yönelik teknolojik bilgi birikiminin artırılması ve özgün teknolojilerin yaratılması amacıyla hazırlanan proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

tübitak
Azami Destek Çağrıya özel belirlenir
Proje Süresi Çağrıya özel belirlenir
Programın Hedefleri Ülkenin teknolojik gereksinimlerini karşılayacak proje sayısını arttırarak teknolojik kalkınmayı hızlandırmak
Uygun Başvuru Sahipleri Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Nedir?

Program, ülkenin stratejik hedef ve politikaları doğrultusunda belirlenmiş öncelikli alanlarda hedefe ve ihtiyaca yönelik takip edilebilir sonuçlar sunan yeni bir ürün üretilmesi, mevcut ürünlerin yenilenerek geliştirilmesi, kalite ve standartlarının yükseltilmesi için yeni teknikler / üretim teknolojileri geliştirilmesi hedefiyle hazırlanan projeleri geri ödemesiz şekilde destekler. Bu destekle işletmelerin teknolojik bilgi ve birikimlerinin artması, mevcut becerilerinin farklı alanlarda kullanılabilir olması, özgün teknolojiler üretmesi ve ülkenin teknolojik gelişimine katkıda bulunması hedeflenir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Sektörü ve ölçeği fark etmeksizin Türkiye’de yer alan bütün sermaye şirketleri programa başvuru yapabilir. Merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet konumundaki Türkiye’deki şubeleri, vakıflar, dernekler ve iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar programa başvuruda bulunamazlar.

Başvuru anında belirtilen nitelikleri taşıyıp proje devam ederken bu niteliklerin ortadan kalkması halinde destek sunulmaya devam edilir.

Destek Kapsamı Nedir?

Destek oranı büyük ölçekli işletmeler için %60, küçük ve orta ölçekli işletmeler için %75’tir. Ek olarak bütün işletmelere %10 genel gider desteği sağlanır.

Personel giderleri kapsamında projeye dair uzmanlık alanlarında doktorası bulunan personel için asgari ücretin en fazla 12 katı, lisans mezuniyeti ile başvuru tarihi arasında 48 aydan fazla olan personel için asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az personel için en fazla 6 katı, ön lisans mezunu personel için asgari ücretin en fazla 4 katı, lise ve altı eğitim düzeyine sahip personel için asgari ücretin en fazla 3 katı aylık destek sağlanır.

Seyahat giderleri kapsamında projede görevli personelin yine projeye hizmet eden uçak, tren, otobüs ve gemi seyahatlerinde oluşacak masraflar ekonomi sınıfı olmak kaydıyla desteklenir.

Bu giderler dışında destek, alet / ekipman ve yazılım giderlerini, malzeme ve sarf giderlerini, yurt içi / dışı danışmanlık hizmetlerini, üniversite, TÜBİTAK ve özel kuruluşlara yaptırılan ar-ge hizmet giderlerini kapsar. Ana ar-ge çalışmalarının Türkiye’de yapılması şartıyla zorunlu ve tamamlayıcı özellik taşıyan danışmanlık / hizmet alımlarının yurt dışında gerçekleştirilmesi de desteğe dahildir.

Projeye yönelik satın alımı gerçekleştirilen alet, ekipman ve yazılımın yerli malı olduğunun belgelendirilmesi halinde %15 ek destek oranı tanımlanır.
Destek projelerinin kavram geliştirme, teknik yapılabilirlik etüdü, tasarım amaçlı laboratuvar çalışmaları, tasarım uygulama ve doğrulama çalışmaları, prototip hazırlama, pilot tesis kurma, deneme üretimi, saha testi yoluyla tasarım sorunlarının çözümü adımlarının tamamına / bir kısmına yer vermesi beklenir.

Program, yeni bir ürün üreten, ürün kalitesini / standardını yükselten, maliyet düşürücü teknikler ya da yeni üretim teknolojisi geliştiren projelere destek sağlar. Üretim ve altyapıya yönelik planlanmış projeler ve ar-ge kapsamında gerçekleşmeyen faaliyetler destek alamaz.

Program kapsamında katma değer vergisi, kar / fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme giderleri, amortisman ve depozitolar, avans ödemeleri, reklam giderleri, patent / tescil giderleri, muhasebe giderleri, personel yemek ve servis giderleri, konaklama giderleri, araç kiralama, büro mefruşatı, enerji / su giderleri, ofis / depo / stand kiraları, kırtasiye giderleri desteklenmeyen giderler kapsamındadır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Programa yönelik çağrı duyuları TEYDEB tarafından yayınlanır. Proje başvuru tarihleri, bütçesi, süresi ve özel kriterler her çağrının kendisine özeldir. Başvuruların çağrıda belirtilen kriterlere uygun özellikte olması gerekir. Programdan faydalanabilmek için önce proje öneri başvurusu sunulur. Ön kayıt, TÜBİTAK’ın onay vermesi halinde PRODIS uygulamasından gerçekleştirilir, bu tarih destek başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Proje önerileri teknik uzmanlar tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulur.

Projeler 3 aşamada değerlendirilir;

– Endüstriyel ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçilik

-Proje planının ve kuruluş yapısının uygunluğu

-Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşme durumu

Başvuru sahibinin benzer içerikte sunulmuş başka projeleri olması halinde proje reddedilir. Desteklenmesine karar verilen başvuruların sahipleri ile TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanır.

Kuruluşların adres, iletişim bilgisi, yetkili, unvan, vergi numarası ve banka bilgisi değişikliği hallerinde bu durumları 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildirmesi gerekir.

Proje süresince mücbir sebeplerin (olağanüstü doğa olayları, doğal afetler, kanuni grev, lokavt, salgın, ambargo, terör, sabotaj, savaş, abluka, seferberlik) oluşması, kuruluşun tasfiye edilmesi / birleşmesi / bölünmesi / yeniden yapılanması, finansal yetersizlik yaşanması, güncel teknolojinin gerisinde kalma, bilgi ve beceri açısından yetersiz kalma gibi durumlar oluşması halinde proje yürürlükten kaldırılır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelerin iadesi talep edilmez. Bahsi geçen durumlarda kuruluşun kastı olduğuna dair karar alınırsa gerçekleştirilen ödemelere dair gecikme faizi uygulanarak geri ödeme talep edilir ve 3 yıl boyunca yeni başvuru yapması mümkün olmaz.