';
side-area-logo

Vergi Resim Harç İstisnası

İhracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasada rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla 05.12.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/6 seri numaralı “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ” ile ihracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, transit ticaret ve döviz kazandırıcı faaliyetler ile bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar itibarıyla vergi, resim ve harç istisnaları getirilmiştir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

ticaret

Vergi Resim Harç İstisnası Desteği Nedir?

İhracat ve ihracatla ilgili işlemler, ihracat sayılan satış ve teslimler ile belirli şartları sağlayan döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin damga vergisi, harçlar ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden (BSMV) istisna tutulmasıyla, ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek bu uygulama ile amaçlananlardır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Vergi, resim ve harç istisnası mevzuatı kapsamında ihracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılan ya da Ticaret Bakanlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemlerdir.

Destek Miktarı Nedir?

Vergi, resim ve harç istisnası 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında damga vergisi,
492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında alınması gereken harçlar, diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 80 Sayılı Kanun’a göre alınan hal rüsumunu kapsamaktadır.

***Vergi resim harç istisnası belgelerinin geçerlilik süreleri azami 24 (yirmi dört) aydır. Ancak, yurt dışı ve yurt içi müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayii projeleri ile yurt dışında mağaza açılması ve işletilmesine ilişkin belgelerin süresi proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafından proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise belge süresi vade süresine paralel olarak tespit edilebilir. Ayrıca, yap-işlet modeli çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi süresi kadardır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

İhracat işlemlerinde istisna re’sen ve belge ibraz edilmeksizin tatbik edilebilmektedir. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesi için ise Ticaret Bakanlığı’ndan belge alınması zorunludur. Başvurular şu anda DYS üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nca istenen bilgi ve belgeler:

-Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış),

-Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu,

-Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazısı fotokopileri ile ihracat taahhütleri, kapatılmamış Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyet tutarını gösteren banka tasdikli liste,

-Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter tasdikli örneği),

-İmza Sirküleri (Noter tasdikli),

-Son yıla ait vergi dairesince tasdikli Bilânço ve Kar- Zarar Cetveli,

-İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış),

-Faaliyetin firma tarafından yapılabileceğini tevsik eden bilgi ve belgeler (Turizm İşletme Belgesi, C 2 Karnesi, Seyahat Acentası Belgesi, Gemi Tasdiknamesi, Müteahhitlik Karnesi, Mukavele örneği vb.),

-Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler (İhalenin uluslararası olduğu veya faaliyetin yabancı para ile finanse edildiğine dair ilgili kurumdan alınan yazı).