';
side-area-logo

Pazar Araştırması, Pazara Giriş Desteği ve İhtisas Bölgeleri

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/3/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanmış ve 27881 sayılı Resmi Gazete’de 21 Mart 2011 günü yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in yürürlüğe girmesindeki asıl amaç; yeni ihraç pazarları yaratılması ve varolan/geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisine ilişkin giderlerinin desteklenmesidir. Bu bağlamda, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin giderler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde desteklenecektir.

ekonomi

Bu destek; Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşları olarak adlandırdığımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatiflere yöneliktir.

Tebliğ kapsamında verilecek olan destekler, sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteğini içerir. Spesifik olarak; bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının; uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri ve kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri karşılanacaktır.

Destek süresi; Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı pazar araştırması gezisi olacak şekilde belirlenmiştir.

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler

“İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450’nci maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiş ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de 9 Haziran 2020 günü yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Öncelikle İhtisas Serbest Bölgesi’nin ne olduğunu açıklamak gerekir; Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek diğer sektörlerin, desteklenerek ihracata yönlendirilmesi amaçlarıyla 3218 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan bölgelerdir.

Bu kararın asıl amacı;  döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin kira, nitelikli istihdam gibi destekler ve kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnalarının sağlanmasıdır. Bu bağlamda, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin giderler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde desteklenecektir.

Karar kapsamında; ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin dolar desteklenecek. Kullanıcıların, bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamalarına yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin dolar destek verilecektir.

Bölge işleticilerinin ise yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri yüzde 50 destekten yararlanacaktır. İlaveten; kullanıcılar, personel ve kira desteğinden ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5’er yıl yararlanacaktır.