';
side-area-logo

Kooperatifçilik Proje Desteği

Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmış ve 30 Temmuz 2013 günü ve 28723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararın yürürlüğe girmesindeki asıl amaç; kooperatif veya üst kuruluşlarının mali imkansızlıklardan ötürü gerçekleştiremedikleri üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, kadın, çevre, kültür ve işletme kooperatifleri gibi işgücüne katılamamış kadınların kurduğu kooperatif örgütlerinin teşvik edilmesi ve etkinliklerinin artırılmasının sağlanması, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, bu tarz kuruluşların teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarının sağlanması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu bağlamda, bu tarz tüm faaliyetler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecektir.

Desteğin sağlanmasında; Ticaret Bakanlığı, Bakanlık ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, İl Müdürlükleri, İl Proje Komisyon ve İl Proje Yürütme Birimleri ve Merkez Proje Komisyonu koordine bir şekilde çalışacaktır.

Desteklenecek projelerin konuları; Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarından kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarından kooperatiflerin projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına kadar çeşitlilik göstermektedir.

Karar kapsamında; sunulacak projelerde kooperatiflerin mal alımlarında 200.000 Türk Lirası, kooperatiflerin mal alımlarında 200.000 Türk Lirası ve nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30.000 TL’yi, iki personel için toplam 60.000 Türk Lirasını geçmeyecek şekilde desteklenecektir. Ayrıca kooperatiflerin desteklenmesine karar verilen mal ve hizmet alımlarında hibeye esas proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise % 75’i Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilir. İlaveten, nitelikli personel istihdamının hibeye esas proje tutarının azami sınırının % 100’üne kadar olan kısmı Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilir. Nitelikli personel istihdam desteğinin azami süresi bir yıldır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.