';
side-area-logo

İşbirliği Destek Programı

İşbirliği Destek Programı işletmeler arası bir ağ oluşturarak karşılıklı fayda sağlayan hem de rekabet ortamı oluşturan işbirliği başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kosgeb
Azami Destek 5.000.000 TL
Proje Süresi 12 - 36 Ay
Programın Hedefleri KOBİler arası ya da KOBİler ve büyük ölçekli işletmeler arasında bir işbirliği ağı kurmak/td>
Uygun Başvuru Sahipleri KOBİler
KOBİler Büyük ölçekli işletmeler

İşbirliği Destek Programı Nedir?

Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleri ile ya da büyük ölçekli işletmeler ile aralarında bir çalışma kültürü yaratmasını buradan hareketle fayda ve rekabet ortamları oluşturmasına yönelik işbirliklerini destekler.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Desteklenecek proje konularında aranan 5 unsur vardır;

-Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerinin arttırılması için ortak imalat

-Müşteri istek ve pazar taleplerinin giderilmesi için ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirme

-Ürün, hizmet kalitesi geliştirmek için ortak laboratuvar

-Pazar paylarının artması ve marka imajlarının oluşması için ortak pazarlama

-Beceri ve kabiliyetlerin geliştirilmesi, değer zincirine katılımın sağlanması için işbirliği kurma

Bu unsurlar çerçevesinde fayda getirici, maliyet azaltıcı ve rekabet avantajı sunan işbirliği projeleri sunulmalıdır.

Herhangi bir KOSGEB başvurusu reddedilen projeler başka başvuruda bulunamazlar. İşbirliği projesi olan işletme ya da işletici kuruluşlar proje bitmeden başka bir ortaklıkta bulunamazlar.

Destek Miktarı ve Oranı Nedir?

İşletici kuruluş modeli için geri ödemesiz 1.500.000 TL, geri ödemeli 3.500.000 TL toplamda 5.000 000 TL destek sağlanır.

Proje ortaklığı modeli için geri ödemesiz 1.500.000 TL, geri ödemeli 3.500.000 TL toplamda 5.000.000 TL destek sağlanır. Fakat bu model için öncelikli teknoloji alanlarına yönelik gerçekleştirilecek projeler söz konusu olduğunda geri ödemesiz 3.000.000 TL, geri ödemeli 7.000.000 TL toplamda 10.000.000 TL destek sağlanır.

Program dahilinde personel, makine – ekipman, kalıp, hammadde, malzeme, yazılım, hizmet alımı ve oluşacak diğer giderlerin desteklenme durumuna kurul karar verir. Projeye yönelik malzeme ve hammadde desteği kurulun belirttiği tutarın %5’ini aşamaz. Proje başlangıç tarihinden önce ortakların program amacıyla edindikleri teknik, hukuki ve mali danışmanlık masrafları ve fizibilite masrafları kurul tarafından uygun bulunduğu takdirde desteklenir. Proje destek oranı personel giderleri hariç geri kalan tüm kalemler için %60’tır.

Satın alınacak makine – ekipman ve yazılımın yerli malı olduğu belgelendirilmesi halinde geri ödemesiz destek oranına %15 eklenir. Kamu desteği ile tamamlanan projeler, TÜBİTAK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri projelerinin bir ürünü olması, açık kaynak yazılım kullanılacağı bilgisini veren projelerin geri ödemesiz destek oranlarına %15 ilave edilir. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik 1.’lik Ödülü’ne sahip olan işletmelerin 3 yıl içinde başvuru yapmış olması durumunda personel giderleri hariç geri ödemesiz desteklerine tek sefer uygulanmak şartıyla %10 ilave edilir. Bahsedilen destek ilavelerinin toplamı %15’i geçemez.
Bina inşaatı, tadilat, gayrimenkul alımı, tefrişat, taşıt alımı / kiralaması, enerji, su, haberleşme ve finansman gideri, vergi, harç, sosyal güvenlik primleri ve proje ile ilgisi bulunmayan masraflar desteklenmez.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB veri tabanına kaydolmalı ve işbirliği sözleşmesi ile ön kayıt gerçekleştirmelidir. Ön başvurusu uygun bulunan işletmeler proje başvurusu aşamasına geçmeye hak kazanır. Belge, şekil, mali ve teknik açılardan uygunluk sağlayan başvurular kurul tarafından değerlendirilir. Kurul revize talep edebilir, uzman görüşüne gönderebilir, kabul edebilir ya da reddedebilir. Ret kararına sadece 1 defa itiraz edilebilir.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda iki model kurulu;

-İşletici Kuruluş Modeli: Kabul aldıktan sonra ortakların işletici kuruluş kurduğu modeldir. İşbirliği ve projenin tüm adımları işletici kuruluş tarafından yürütülür.

-Proje Ortaklığı Modeli: Ortaklardan her biri iş – zaman planında belirtilen faaliyetlerin belirli bölümlerini yürütür. Proje ortağının işletme sahibi ya da ortaklarının eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuklarından biri olması halinde sadece biri olmalıdır.

Program dahilinde en az 5 işletmenin işbirliğinde bulunması beklenir. Fakat orta – ileri teknoloji sınıfında faaliyet gösteren işletmeler için 3, ileri teknoloji sınıfında faaliyet gösteren işletmeler için 2, büyük işletme işbirliğinde ise 1 işletmenin yer alması yeterlidir. Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hissesinin %25’ten az olması şarttır. İşletici kuruluşlarda herhangi bir ortağın hisse oranı %50’yi aşmamalıdır (1 işletme ve 1 büyük işletme ortaklıklarında bu durum geçerli değildir). Program en az 12 ay, en fazla 36 ay olmalıdır. Toplam süre 36 ayı geçmemek şartıyla 6 ay uzatma yapılabilir. Tamamlanan projeler kurul tarafından değerlendirilir, başarılı kabul edilmeyen projelerin geri ödemesiz desteklerinin iadesi talep edilmez, geri ödemeli destekler mevzuata yuğun şekilde talep edilir.
Ünvan / tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez. Proje devam ederken işletici kuruluşun ya da proje ortağının devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna kurul değerlendirmesi ile karar verilir. İşletici kuruluşun ya da proje ortağının tasfiye edilmesi, kapanması ya da projenin herhangi bir sebepten ötürü sonlandırılması halinde destek kesilir. Bu durumlarda kendi dışında oluşmuş sebeplerden (Terör, ölüm, ağır kaza / hastalık, yangın, doğal afet, hırsızlık vs.) ötürü devam edememesi yönünde karar alınırsa destek kesilir, sunulan geri ödemesiz destekler iade alınmaz, o ana kadar gerçekleştirilmiş geri ödemeli destekler talep edilir.

Proje için alım yapılan makine, ekipman, yazılım ve taşınırlar işletici kuruluş ve proje ortağına ait kabul edilir projenin başlamasından 3 yıl boyunca satılması, kiralanması, devredilmesi ve rehin gösterilmesi mümkün değildir.