';
side-area-logo

İSTKA – Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı teklif çağrısına çıktığı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlerin orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal yapıdaki dönüşümü yönlendirecek şekilde donanımlı bireyler olmalarının sağlanması ve iyi olma hallerinin artırılması potansiyeli taşıyan proje başvurularını destekleyecektir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 19/03/2021–  Saat: 17:00

 

Program Bütçesi

200.000.000 TL
Azami Destek 2.000.000 TL
Azami Destek Oranı %90
Proje Süresi 18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve
 • Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası,
 • İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek
 • Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar,
 • Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
Program Öncelikleri

Öncelik 1: Çocuklar ve gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Çocuklar ve gençlerin yaratıcılık becerilerinin desteklenmesi ve kültür, sanat, spor, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması için İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasından ilham alan, yenilikçi ve yaygınlaştırılabilir hizmet modellerinin veya merkezlerin geliştirilmesi

Proje Konuları

1- Çocuklar ve gençlerin yaratıcılıktan beslenen, yenilik ve girişimciliğe açık, robotik ve yapay zeka, veri mühendisliği, biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik mühendisliği, gıda mühendisliği, teknoloji odaklı bilgisayar oyunu geliştirme, mobil uygulama yazılımı gibi geleceğin meslek ve alanlarına ilişkin farkındalığını artıracak ve kariyer gelişimini yönlendirecek faaliyetlerin yürütülmesi

2- Mesleklerle ilişkilendirilmiş tasarım beceri atölyelerinin kurulması ve rehberlik takip sistemi, eğitici eğitimi gibi konuları da kapsayan sürdürülebilir modelin geliştirilmesi ve uygulanması

3- Okul öncesi çağı çocukları da kapsayan, çocuklar ve gençlere yönelik içinde çeşitli atölyeler düzenlenen, teknoloji uygulama atölyeleri (deneyap, maker

vb.) bulunan sürdürülebilir modeli olan uygulamalı veya tematik kütüphanelerin oluşturulması

4- Öncelikle dezavantajlı mahallelerde olmak üzere, okullarda çocukların yenilikçilik, ve girişimcilik kabiliyetlerini ve okul başarılarını artırmak amacıyla okul öncesi çocuklara yönelik fiziki altyapı ve teknik donanım kapasitesinin geliştirilmesi ve bu alanda eğitim modelleri oluşturulması

5- Ailelerin, eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin dönüşen ekonomik ve toplumsal yapının gerektirdiği

yetkinlik ve becerilerle ilgili farkındalığının artırılmasını sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi; eğitimcilerin bu alanlarda yetkinliklerini artırmaya hizmet edecek sürdürülebilir modellerin kurulması

6- Gençlerin girişimcilik kapasitelerini artırmayı hedefleyen, iş dünyası ve eğitim kurumları işbirliğinde eğitim ve beceri programlarının geliştirilmesi

7- Çocuklar ve gençlerin sosyal girişimcilik, kaynak verimliliği ve eko girişimcilik, toplumsal liderlik, takım üyeliği ve kolektif çalışma, empatik düşünme, duyguları yönetebilme, iletişim kurabilme, inisiyatif alma vb. özellik ve kavramları içselleştirebilme ve hayata geçirebilmesine yönelik öncü nitelikli uygulamaların geliştirilmesi

8- Atıl durumda olan alanların/binaların çocuklar ve gençler için teknoloji odaklı merkezlere dönüştürülerek kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması

9- Örgün öğretim içerisinde çocukların yenilikçilik ve girişimcilik kabiliyetlerini artırmaya hizmet eden destek eğitim odaları, öğrenci kulüpleri vb. uygulamaların etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artıracak modellerin oluşturulması

10- Bilim, teknoloji vb. alanlarda özel ilgi ve yetenek sahibi çocuklar için bir araya gelebilecekleri platformların kurulması; ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre mentörlük, yönlendirme, rehberlik ve uzun süreli takiplerinin gerçekleştirildiği modellerin aileleri de içerecek şekilde geliştirilmesi

11- İlgili sivil toplum kuruluşları, kültür merkezleri, halk eğitim merkezleri, belediyelerin eğitim merkezleri, AÇSHİM gençlik merkezleri vb. kurumlar bünyesinde çocuklar ve gençlerin girişimcilik ve yenilik alanlarındaki kabiliyetlerini destekleyecek teknolojik donanımlı mekânların ve programların oluşturulması

12- Çocuklar ve gençlerin,  fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanlarında PISA, TIMSS vb. uluslararası sınavlarda da etkisinin ölçülebileceği şekilde yetkinliklerini artıracak programların geliştirilmesi