';
side-area-logo

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441. Maddesi, 444. Maddesinin ikinci fıkrası ve 450. Maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince 13 Ekim 2020 günü yürürlüğe girmiştir.

Kararın yürürlüğe girmesindeki asıl amaç; ülkemizin sahip olduğu ihracat potansiyelinin çok daha hızlı ve kapsamlı bir akışını sağlamak, ihracatçıların tedarik ve dağıtım zincirlerinin verimliğini artırmak, ülkemizin ihraç ettiği ürünlerin çeşitli uluslararası pazarlara en kısa ve en etkin yoldan ulaştırılmasını sağlamak ve ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarının oluşturulması ve mevcut olanakların da geliştirilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda lojistik merkezlerin gerçekleştireceği faaliyetler ve bu faaliyetlerin giderleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde desteklenecektir.

ticaret

Bu destek, yerleşik işbirliği kuruluşları olarak adlandırdığımız; Türkiye İhracatçılar Birliği, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu veya bunlar tarafından kurulan ve/veya en az %51 oranında hisseye sahip şirketler ve kullanıcılarolarak adlandırdığımız; 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ihracatçı birliğine üye şirketler ile TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuruluşları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler tarafından kurulan/kurulacak olan lojistik merkezlere yönelik olacaktır. İlaveten, bu destekten gümrükleme ve Genelge ile belirlenen hizmet kalemleri için ihracatçılar da yararlanabilecektir.

Yerleşik işbirliği kuruluşları ve kullanıcıları tarafından kurulan veya kurulacak olan lojistik merkezleri; en genel tanımı ile hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki nakliye, lojistik ve ürün dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin çeşitli işleticiler tarafından yürütüldüğü belirli bir bölgeyi ifade etmektedir. Bu bölgelerde depolama, yükleme/boşaltma, sevkiyat, elleçleme, kargo birleştirme/bölme, soğuk depolama ve tehlikeli madde hizmetleri gibi faaliyetlerin tümü gerçekleştirilmektedir.

Karar kapsamında, Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin (YDLM) faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve gider kalemleri genelge ile belirlenen;

– Kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve YDLM Başına en fazla 5 milyon ABD Doları,

– Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dahil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM balına yıllık en fazla 3 milyon ABD doları,

– Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100 bin ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 799 bin ABD doları olarak desteklenecektir.

Destek süresi normalde beş yıl olarak belirlenmiştir. Ancak üç yıllık ortalama kapasite kullanım oranı yüzde en az elli olanlara beş yıla kadar ilave destek verilecektir. Totalde destek süresi 10 yılı aşmayacak şekilde gerçekleştirilecektir.