';
side-area-logo

Yatırım Teşvik Uygulamaları Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Uygulamaları Programı, ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması ile cari açığın azaltılması, yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların teknolojik dönüşümü sağlamak amacıyla desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgelerdeki gelişmişlik seviyelerindeki farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla verilmesi hedeflenen destek programıdır.

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

– Bölgesel Teşvik Uygulamaları

– Öncelikli Yatırımların Teşviki

– Stratejik Yatırımların Teşviki

– Genel Teşvik Uygulamaları

Yatırım Teşvik Programı Kapsamda asgari destek Tutarları:

➢ Genel Teşvik Sistemi’nde minimum sabit yatırım tutarı, 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 bin TL,

➢ Stratejik Yatırımlar için minimum sabit yatırım tutarı 50 milyon TL,

➢ Bölgesel Teşvik Uygulamaları için minimum sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 bin TL’den başlangıç olmakla birlikte desteklenen her bir il ve her bir sektör için ayrı olacak şekilde belirlenmiştir.

sanayi

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgedeki illerin gelişmişlik seviyeleri arasındaki farkı azaltmayı ve bu illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. Buna göre; İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmaktadır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmektedir. İller, SEGE 2017 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmaktadır.

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi (Yatırıma Katkı Oranı %);
  • OSB ve EB Dışı: 1. Bölge %15, 2. Bölge %20, 3. Bölge %25, 4. Bölge 30, 5. Bölge %40, 5. Bölge %50
  • OSB ve EB İçi: 1.1 Bölge %20, 2. Bölge %25, 3. Bölge %30, 4. Bölge %40, 5. Bölge %50, 6. Bölge %55
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Destek Süresi):
  • OSB ve EB Dışı: 1. Bölge 2 yıl, 2. Bölge 3 yıl, 3. Bölge 5 yıl, 4. Bölge 6 yıl, 5. Bölge 7 yıl, 6. Bölge 10 yıl.
  • OSB ve EB İçi: 1. Bölge 3 yıl, 2. Bölge 5 yıl, 3. Bölge 6 yıl, 4.Bölge 7 yıl, 5. Bölge 10 yıl, 6. Bölge 12 yıl.
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz veya Kar Payı Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği 1.,2.,3.,4.,5. bölgelere sağlanmamaktadır. 6. Bölgede 10 yıl destek verilmektedir.
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği 1.,2.,3.,4.,5. bölgelere sağlanmamaktadır. 6. Bölgede 10 yıl destek verilmektedir.

SEGE 2017 BÖLGELERİ

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Çanakkale Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Denizli Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Edirne Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Isparta Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Kayseri Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kırklareli Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Konya Samsun Hatay Kilis Kars
Sakarya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Tekirdağ Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Yalova Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van

 

ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları Yüksek Teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlardır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Öncelikli Yatırımlar kapsamında 5. bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları;

 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,
 • Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,
 • Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,
 • Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,
 • Madencilik yatırımları,
 • 3213 sayılı Maden Kanunu’nda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.
 • İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.
 • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
 • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları,
 • Maden Kanunu’na istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
 • Asgari 500 milyon TL tutarındaki orta-yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
 • Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
 • Savunma sanayi yatırımları,
 • Lisanslı depoculuk yatırımları.
 • Nükleer enerji santrali yatırımları.
 • Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.
 • Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Stratejik Yatırımların Teşvik Uygulamaları Kapsamında İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin her birini tam olarak sağlamaları beklenmektedir.

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 • Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon $ olması.
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar da stratejik yatırımlar kapsamında desteklenebilecektir.

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri;

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi 7 yıl (6. bölgede 10 Yıl)
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar) diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6.Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar)
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi (Yatırıma Katkı Oranı %50)
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz veya Kar Payı Desteği
 • KDV İadesi (Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

 

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik edilmeyeceğine karar verilen veya teşviki için aranan koşulları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

 • KDV İstinası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

SUN Danışmanlık olarak 15 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız