';
side-area-logo

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı sanayide kamu kaynaklarının uygun kullanımı ile ar-ge kültürünün oluşması için yeni ürün üretilmesi, mevutların geliştirilmesi, iyileştirmesi amaçlı proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

tübitak
Azami Destek Bütçe sınırı yok
Proje Süresi 36 Ay
Programın Hedefleri Sanayiye yönelik ar-ge çalışmalarını teşvik etmek
Uygun Başvuru Sahipleri Küçük ve orta ölçekli işletmeler

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı Nedir?

Program, katma değer yaratan kuruluşların yeni ürün üretilmesi, var olan ürünün geliştirilmesi / iyileştirilmesi, kalite ve standartlarının arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen ar-ge çalışmalarını desteklemektedir.

Program;

-Ar-Ge kültürü ve yapılanmasının oluşmasını,

-Proje yönetim becerisinin kazanılmasını,

-Bilgi kazanımlarının sürekliliğini sağlamayı,

-Üniversite ve sanayiler arası işbirliği kurmayı,

-Yenilikçi ürün ve teknoloji üretimi konusunda yetkinlik kazandırmayı,

-Sektöre yönelik nitelikli işgücü istihdam oranlarını arttırmayı,

-Yurt içi, yurt dışı işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programa sadece küçük ve orta ölçekli işletmeler başvuru yapabilir.

Merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet konumundaki Türkiye’deki şubeleri, vakıflar, dernekler ve iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar programa başvuruda bulunamazlar. Başvuru anında belirtilen nitelikleri taşıyıp proje devam ederken bu niteliklerin ortadan kalkması halinde destek sunulmaya devam edilir. Başvuru şartlarını sağlayan işletmelerin başvuru ve desteklenme sınırı yoktur.

İşletmeler proje içindeki faaliyet ve bütçelerin ayrı ayrı belirtilmesi durumunda ortak proje başvurusu gerçekleştirebilir. Ticari ortaklık kurmaları zorunlu değildir.

Destek projelerinin kavram geliştirme, teknik yapılabilirlik etüdü, tasarım amaçlı laboratuvar çalışmaları, tasarım uygulama ve doğrulama çalışmaları, prototip hazırlama, pilot tesis kurma, deneme üretimi, saha testi yoluyla tasarım sorunlarının çözümü adımlarının tamamına / bir kısmına yer vermesi beklenir.

Destek Kapsamı Nedir?

Program dahilinde belirlenmiş bütçe sınırı yoktur. Proje boyunca destek oranı %75 olmak üzere sabittir.

Personel giderleri kapsamında projeye dair uzmanlık alanlarında doktorası bulunan personel için asgari ücretin en fazla 12 katı, lisans mezuniyeti ile başvuru tarihi arasında 48 aydan fazla olan personel için asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az personel için en fazla 6 katı, ön lisans mezunu personel için asgari ücretin en fazla 4 katı aylık destek sağlanır
Seyahat giderleri kapsamında projede görevli personelin yine projeye hizmet eden uçak, tren, otobüs ve gemi seyahatlerinde oluşacak masraflar ekonomi sınıfı olmak kaydıyla desteklenir.

Bu giderler dışında destek, alet / ekipman ve yazılım giderlerini, malzeme ve sarf giderlerini, yurt içi / dışı danışmanlık hizmetlerini, üniversite, TÜBİTAK ve özel kuruluşlara yaptırılan ar-ge hizmet giderlerini kapsar. Ek olarak ana ar-ge çalışmalarının Türkiye’de yapılması şartıyla zorunlu ve tamamlayıcı özellik taşıyan danışmanlık / hizmet alımlarının yurt dışında gerçekleştirilmesi de desteğe dahildir.

Kuruluşlar, proje tahmini bütçe miktarının %25’ini ve 2.000.000 TL’yi aşmamak şartıyla ön ödeme alabilir. Bütçesi 100.000.000 TL üzeri olan projeler için transfer ödemelerinden 2.000.000 TL sınırı uygulanmaz.
Üretim ve altyapıya yönelik planlanmış projeler ve ar-ge kapsamında gerçekleşmeyen faaliyetler destek alamaz. Program kapsamında katma değer vergisi, kar / fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme giderleri, amortisman ve depozitolar, avans ödemeleri, reklam giderleri, patent / tescil giderleri, muhasebe giderleri, personel yemek ve servis giderleri, konaklama giderleri, araç kiralama, büro mefruşatı, enerji / su giderleri desteklenmeyen giderler olarak tanımlanmıştır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Programdan faydalanabilmek için önce proje öneri başvurusu sunulur. Ön kayıt, TÜBİTAK’ın onay vermesi halinde PRODIS uygulamasından gerçekleştirilir, bu tarih destek başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Proje önerileri teknik uzmanlar tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulur.
Projeler 3 aşamada değerlendirilir;

-Endüstriyel ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçilik

-Proje planının ve kuruluş yapısının uygunluğu

-Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşme durumu

Bu değerlendirme sonucunda proje yeterli bulunup hakeme gönderilebilir, yetersiz bilgilerin giderilmesi talep edilebilir, proje sahibinin nitelik / nicelik ölçütlerini karşılamaması sebebiyle reddedilebilir.

Projenin desteklenmesine dair karar TÜBİTAK Başkanlığı tarafından onaylanarak işletmelere bildirilir. Ret kararına itirazlar en geç 2 ay içinde yapılmalıdır.

Uzman hakemler firma ziyaretleri aracılığıyla değerlendirmelerini tamamlar ve TÜBİTAK’a rapor oluşturur. Yürütme komitesi bu raporlar dahilinde karar verir. Projeler 6’şar aylık periyotlarda izleyiciler ile izlenir. Kuruluş, en sonunda proje sonuç raporu sunar. Ödeme işlemlerinin tamamlanması ile destek sonlandırılır.

Kuruluşların adres, iletişim bilgisi, yetkili, unvan, vergi numarası ve banka bilgisi değişikliği hallerinde bu durumları 15 gün içinde TÜBİTAK’a bildirmesi gerekir. Desteğin 36 ay sürmesi kararlaştırılmıştır. Fakat değerlendirmeler sonucu toplam 36 ayı geçmemek şartıyla %25 ek süre tanınabilir.

Proje süresince mücbir sebeplerin (olağanüstü doğa olayları, doğal afetler, kanuni grev, lokavt, salgın, ambargo, terör, sabotaj, savaş, abluka, seferberlik) oluşması, kuruluşun tasfiye edilmesi / birleşmesi / bölünmesi / yeniden yapılanması, finansal yetersizlik yaşanması, güncel teknolojinin gerisinde kalma, bilgi ve beceri açısından yetersiz kalma gibi durumlar oluşması halinde proje yürürlükten kaldırılır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelerin iadesi talep edilmez. Bahsi geçen durumlarda kuruluşun kastı olduğuna dair karar alınırsa gerçekleştirilen ödemelere dair gecikme faizi uygulanarak geri ödeme talep edilir ve 3 yıl boyunca yeni başvuru yapması mümkün olmaz.