';
side-area-logo

KULLANILMIL İKİNCİ EL MAKİNE İTHALATI

Kullanılmış İkinci El Makine İthalatı Nedir?

Kullanılmış ikinci el makine ithalatında Ekonomi Bakanlığı tarafından ele alınan düzenlemenin temel kapsam ve dayanağı eski kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu(defolu) ve yatık(zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali, ithalat rejim kararı uyarınca izne tabidir.

2010 yılı itibariyle konu hakkında değişime uğrayan bu düzenleme özellikle ikinci el eşyaların yaş belirleme sıkıntısı nedeniyle ortaya çıkmış ve kamu yararı gözetmek suretiyle Ekonomi Bakanlığınca yapılan düzenleme (İthalat Tebliği 2010/9) gereğince güvence altına alınmıştır.

ticaret

İzin belgesi alınması gereken eşyalar 29 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de 30640 sıra numarasıyla yürürlüğe giren Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9) uyarınca, madde 5’te bahsi geçen EK-1 ve EK-2’ye göre kullanılmış veya yenilenmiş eşyalar ile birlikte sivil hava taşıtları ve deniz taşıtlarında kullanılmaya mahsus olmayan eşyalar olarak sıralanmıştır.

İzin belgesine ihtiyaç duymayan eşyalar ise yine aynı tebliğin EK-1’inde yer alan listede yatırım teşvik belgesi dâhiline giren ve girmeyenler başlıkları altında ayrı olarak sıralanmıştır.

İzin belgesi başvurusu yapabilmek için gereken belgeler ve duyurulara Ticaret bakanlığı resmi web sitesi (www.ticaret.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir. Genel müdürlük gerekli olması durumunda iletilen belgelerde değişikliğe gitme yetkisine sahiptir.

Bakanlık tarafından eşya hakkında yapılacak değerlendirme piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü ve eşyanın verimliliği gibi hususlar göz önüne alınarak yapılır.

Başvuru nasıl yapılır?

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne Yapılacak Yazılı Başvuruda Sunulacak Belgeler aşağıdaki gibidir;

1. Genel Müdürlüğe hitaben yazılan dilekçe
2. Başvuru Formu (ith7 Programından alınan imzalı form.)
3. ith7.ekonomi.gov.tr adresinde yer alan Beyan ve Taahhütname
4. Fotoğraflar (Makinenin marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerinin yer aldığı; Makine Kimlik Etiketini gösteren fotoğraf dahil olmak üzere ön, arka, sağ ve sol cephelerden çekilmiş, yüksek çözünürlüklü (.jpeg ve .jpg) ve renkli 4 (dört) adet fotoğraf)
5. Proforma fatura / fatura (tercümesi ile birlikte)
6. Başvuru formunu imzalayan kişiye ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı
7. Başvuru formunu imzalayan kişiye ait temsil evrakının onaylı sureti
8. Başvuru sahibi firmaya ait ticaret sicil gazetesi kaydının veya faaliyet belgesinin bir örneği
9. İlgili odadan onaylı Kapasite Raporu veya Ön Kapasite Raporu sureti veya yerine kullanılabilecek onaylı belge sureti
10. Satış sonrası hizmetleri yeterlilik veya sorumluluk belgesinin sureti
11. Eşyanın kullanım amacına göre Bakanlıkça istenecek diğer belgeler

Başvuru sonucunda elde edilecek belgenin geçerliliği 6 ay süreyle devam eder. Eğer bahsi geçen kullanılmış ya da yenileştirilmiş eşyanın ithalatı söz konusu ise yapılacak tüm işlemler TAREKS sistemi üzerinden yürütülmektedir. İthalatı yapacak olan firmanın TAREKS üzerinde tanımlanmış olması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gereklidir.

Başvuru sonrasında devam eden süreç tarafımızca takibe alınacak ve belgelerin zamanında tam olarak firmaya ulaştırılması sağlanacaktır.

SUN Danışmanlık olarak 15 yıllık tecrübemiz ile ilgili yapılacak iş kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.