';
side-area-logo

İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı ile uyumlu öncelikli alanlarda geliştirilecek özgün ve model güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 24 Aralık 2021 – 18:30

Program Bütçesi 1 Milyon 500 Bin ₺
Azami Destek 25 / 50 Bin₺
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Belediyeler, İSKİ, İETT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler

Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)

Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri

 

Son Başvuru Tarihi 24.12.2021
Program Öncelikleri

● Girişimcilik: İstanbul’un teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı yerli ve yabancı girişimler için bölgesel bir çekim merkezi olması

● Yenilik: Ekonomik sektörlerimizde gerçekleştireceğimiz yenilik odaklı dönüşüm ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olması

● Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım: Tasarım odaklı yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığının artırılması

● Çocuklar ve Gençler: Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğin yetkinliklerini bugünden edinebilmelerinin temin edilmesi

● Dezavantajlı Gruplar: Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerinin kolaylaştırılması

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

 

 

 

 

 

 

 

 

Öncelik 1

Çok çeşitli fonksiyonları (kuluçka, hızlandırma, etkinlik ve ofis alanları vb.) bir arada sağlayan bir girişimcilik merkezi

Yabancı girişimlerin İstanbul’a çekilmesi için hedef bölge bazlı bir program

Büyük işletmelerin girişimcilerle teknolojik ve yenilikçi çözüm geliştirme, dijital dönüşüm, mentörlük, tedarikçi olma, müşteriye ulaşma, yatırımcı olma vb. işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik bir program

Olgun girişimcilerin küreselleşmesi ve ölçek büyütmelerine dönük uygulama modeli

Tematik kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar

Öncelik 2

Organize sanayi bölgelerinde Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, dijital dönüşüm, test ve eğitim faaliyetleri, iş geliştirme, üniversite-sanayi iş birliği, kümelenme, danışmanlık vb. hizmetler ile işletmelerin yenilik kapasitesini artırmak üzere kurulacak mekanizmalar

Yaşam bilimleri, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, biyoteknoloji ve diğer stratejik alanlarda yenilik ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek özel sektörün güçlenmesini sağlayacak arayüz yapıları

İşletmelerin dijital dönüşümüne yönelik yol haritası belirleme, strateji hazırlama gibi konularda ortak danışmanlık hizmetleri de sunabilecek dijital dönüşüm teknolojilerine yönelik mükemmeliyet merkezi, model fabrika vb. bir arayüz yapı

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, işletmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerini artırmak, araştırma altyapılarından yararlanmalarını sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, pazarlama ve tanıtım gibi konularda destek sağlamak ve finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere kurulacak mekanizmalar

Öncelik 3

Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan firmaların yenilik ekonomisinin gerektirdiği tasarım odaklı dönüşümü sağlamalarına hizmet edecek bir ortak tasarım merkezi

İşletmelerde tasarım merkezli gelişim/değişim modeli öngören bir program

Tasarım alanında farklı fonksiyonları (kuluçka, ortak çalışma alanı, eğitim, müze, kütüphane, sergi alanı vb.) barındıran, disiplinler arası çalışmalara imkan sağlayan bir tasarım parkı

Uluslararası tasarım profesyonelleri ağ mekanizması

Zanaatlerin markalaşma ve tasarım desteği alacağı bir uygulama modeli

 

Öncelik 4

Çocukların yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik becerilerini artıracak; bilimsel, kültürel, sanatsal ve teknolojik faaliyetlerin gerçekleştirileceği yapılar

Atıl durumda olan alanların/binaların çocuklar ve gençler için yaratıcılık ve teknoloji odaklı merkezlere dönüştürülmesi

Öncelik 5

Engelli çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılmalarına yönelik özgün ve yenilikçi bir hizmet modeli geliştiren ve başta anneleri olmak üzere aileleri için rehberlik ve destek hizmetleri sunan bir merkez

Üniversite, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile engelliliğin azaltılmasına veya artmasının önlenmesine yönelik araştırma, tedavi ve eğitim hizmetlerini entegre bir model ile sunan bir merkez

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların uyumu için çocuklara yabancı dil olarak Türkçenin uzaktan ve sınıf ortamında öğretilmesini, uyumlarını kolaylaştıracak beceriler edinmelerini, hakları ve faydalanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi edinmeleri ile fiziksel ve ruhsal sağlıklarının iyileştirilmesini sağlayacak sürdürülebilir, yenilikçi ve etkin bir uygulama modeli

 

 

 Gerekli Belgeler

Fizibilite etüdünün bir kısmının veya tamamının hizmet alımı yolu ile alt yükleniciye yaptırılması durumunda, satın almaya ait detaylı Teknik Şartname

Birim maliyeti 30.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için toplam maliyeti oluşturan tüm detayları içeren Teknik Şartname Ve Piyasa Araştırması

Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü

İzin, Ruhsat, Yetki Belgesi, Lisans gibi belgeler