';
side-area-logo

AR-GE ve Tasarım Merkezi Teşviki

İnovasyon ve Ar-Ge çalışmaları firmalar için gelişmenin önünü açan, piyasada rekabet edebilme kapasiteleri arttıran çok önemli bir kıstastır. Piyasadaki rekabetin ülkemiz içinde faydalı olacağı su götürmez bir gerçek olduğu için Türkiye de Ar-Ge teşvikleri ile sanayisini desteklemekte ve dünya piyasası ile yarışabilir hale gelmesine katkı sağlamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek hedefiyle 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununu yayımlamıştır. Özel sektörde, tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılması, tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek amacıyla Bakanlık tarafından tasarım merkezleri açılması teşvik edilmektedir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

arge

AR-GE Merkezi Nedir?

Ar-Ge Merkezi, firma organizasyon yapısı içerisinde ayrı bir birim olarak kurulmuş yeterli Ar-Ge birikimi ve potansiyeli olan minimum 15 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden birimlerdir. Bazı sektörler için asgari personel sayısı en az 30’ dur.

Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım Merkezi, firma organizasyon yapısı içerisinde ayrı bir birim olarak kurulmuş yeterli tasarım birikimi ve potansiyeli olan minimum 10 tam zamanlı eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden birimlerdir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

AR-GE Merkezi Başvurularında Aranan Temel Şartlar

1. Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
2. Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
3. Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
4. Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
5. Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
6. Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

* İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır.

**Münhasıran Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Tasarım Merkezi Başvurularında Aranan Temel Şartlar

1. Tasarım merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam edilmesi,
2. Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
3. Başvuru yapan işletmenin; yeterli Tasarım yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
4. Tasarım merkezlerinin, Tasarım ve destek personelinin Tasarım merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
5. Tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Tasarım program ve projelerinin bulunması,
6. Tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması

Destek Miktarı Nedir?

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini desteklemek, personel ve nitelikli iş gücü istihdamını arttırmak ve teşvik etmek amacı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge Teşvik Genel Müdürlüğü tarafından Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Teşvik belgesi verilmektedir. Belge bu faaliyetlerde bulunan firmaların üstlendikleri maliyetlerden firmanın belirli oranlarda muaf olmasına olanak sağlamaktadır.

Bu doğrultuda desteklenen, vergi indirimine tabi olabilecek giderler aşağıdaki gibidir;

 • İlk Madde ve malzeme giderleri
 • Amortismanlar
 • Personel Giderleri
 • Genel Giderler
 • Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
 • Vergi, Resim ve Harçlar

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

 • Başvurular yazılı veya elektronik ortamda yapılır, ( http://biltek.sanayi.gov.tr​)
 • Başvuru dosyasında eksik olup olmadığı 5 işgünü içinde bildirilir ve işletmelere 15 gün süre verilir,
 • Başvuru, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından; en geç 30 iş günü içinde değerlendirilip karara bağlanır,
 • Kararın olumlu olması hâlinde düzenlenen karar tutanağı, Bakanlık tarafından GİB, SGK ve başvuru sahibi işletmeye 5 iş günü içinde bildirilir,
 • Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi, Bakanlık (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından verilir,
 • İşletme, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu karar tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanır
 • •       Yürütülen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç Mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur,
 • Eksiklik varsa 10 gün süre içerisinde eksiklikler tamamlanır,
 • İzleme faaliyetine ilişkin işlemler her yıl için takip eden yılın haziran ayından takvim yılı sonuna kadarki süre içerisinde tamamlanır,
 • Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir,
 • Eksiklik ve ihlal tespit edilirse, ölçüsüne göre Ar-Ge Merkezi belgesi veya tasarım merkezi belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir (iptal durumunda 1 yıl başvuru yapılamaz) veya eksikliklerin giderilmesi için 3 ayı geçmemek üzere ilgili işletmeye süre verilir. Bu süre içinde işletme, sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamaz,
 • Bu süreçte Bakanlık 10 gün içinde durumu GİB ve SGK’ya bildirir,

Verilen süre içinde eksikliklerin giderilmesi halinde; Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun olumlu kararı sonrasında, kararın verildiği tarihten itibaren destek ve teşviklerden yararlanılır.