';
side-area-logo

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı KOBİlerin verimlilik ve rekabet güçlerini artırmayı amaçlayan proje başvurularını destekler.

Çağrının 2021 yılı için 1. dönemi 04/01/2021 tarihinde başlatılacak olup ön kayıt başvurusu için son tarih 12/02/2021 (saat:17.00) olarak belirlenmiştir. Çağrı kapanış tarihi 01/03/2021 (saat: 23:59)’dur. Kurul değerlendirme eşik değeri 50 puan olarak belirlenmiştir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Azami Destek 600.000 TL
Proje Süresi 18 Ay
Programın Hedefleri KOBİlerin teknoloji ve yenilik kapasitelerini artırmak, kurumsallaştırmak
Uygun Başvuru Sahipleri Küçük ve orta ölçekli işletmeler

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Nedir?

Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknoloji geliştirme ve yenilikçi faaliyetlerinin artması ve katma değeri yüksek kategorideki ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik eder. KOBİ’lerin mevcut sorunları çözebilme, yeni ürün üretimi ya da mevcut ürünleri geliştirme, ürün kalitesini yükseltme ve maliyet düşürücü teknikler kullanma hedefiyle hazırlanmış ikisi ortaklı olmak koşuluyla ilk 5 projeyi geri ödemesiz destekler.

Program;

  • Ar-Ge kültürü ve yapılanmasının oluşmasını,
  • Proje yönetim becerisinin kazanılmasını,
  • Bilgi kazanımlarının sürekliliğini sağlamayı,
  • Üniversite ve sanayiler arası işbirliği kurmayı,
  • Yenilikçi ürün ve teknoloji üretimi konusunda yetkinlik kazandırmayı,
  • Sektöre yönelik nitelikli işgücü istihdam oranlarını arttırmayı,
  • Yurt içi, yurt dışı işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

TÜBİTAK destekli projelere dair sayı sınırını aşmamış bütün küçük ve orta ölçekli işletmeler başvuru yapabilir. İşletmelerin yıllık çalışan sayısı 250’den az olmalı, yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL’yi geçmemelidir. Yeni kurulan ve ilk yılına dair hesapları oluşmamış şirketler için sadece çalışan sayısı kriteri dikkate alınır. Merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet konumundaki Türkiye’deki şubeleri, vakıflar, dernekler ve iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar programa başvuruda bulunamazlar. Başvuru anında belirtilen nitelikleri taşıyıp proje devam ederken bu niteliklerin ortadan kalkması halinde destek sunulmaya devam edilir.

İşletmeler proje içindeki faaliyet ve bütçelerin ayrı ayrı belirtilmesi durumunda ortak proje başvurusu gerçekleştirebilir. Ticari ortaklık kurmaları zorunlu değildir.

Destek projelerinin kavram geliştirme, teknik yapılabilirlik etüdü, tasarım amaçlı laboratuvar çalışmaları, tasarım uygulama ve doğrulama çalışmaları, prototip hazırlama, pilot tesis kurma, deneme üretimi, saha testi yoluyla tasarım sorunlarının çözümü adımlarının tamamına / bir kısmına yer vermesi beklenir.

Destek Kapsamı Nedir?

Programın bütçe üst limiti 600.000 TL, destek oranı ise %75’tir. Projenin başarılı olarak tamamlanması sonucunda fikir sahibi 7.500 TL teşvik ödülü almaya hak kazanır.

Personel giderleri kapsamında projeye dair uzmanlık alanlarında doktorası bulunan personel için asgari ücretin en fazla 12 katı, lisans mezuniyeti ile başvuru tarihi arasında 48 aydan fazla olan personel için asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az personel için en fazla 6 katı, ön lisans mezunu personel için asgari ücretin en fazla 4 katı, lise ve altı eğitim düzeyine sahip personel için asgari ücretin en fazla 3 katı aylık destek sağlanır. Ana ar-ge çalışmalarının Türkiye’de yapılması şartıyla zorunlu ve tamamlayıcı özellik taşıyan danışmanlık / hizmet alımlarının yurt dışında gerçekleştirilmesi de desteğe dahildir.

Seyahat giderleri kapsamında projede görevli personelin yine projeye hizmet eden uçak, tren, otobüs ve gemi seyahatlerinde oluşacak masraflar ekonomi sınıfı olmak kaydıyla desteklenir.

Bu giderler dışında destek, alet / ekipman ve yazılım giderlerini, malzeme ve sarf giderlerini, yurt içi / dışı danışmanlık hizmetlerini, üniversite, TÜBİTAK ve özel kuruluşlara yaptırılan ar-ge hizmet giderlerini kapsar.

Program kapsamında katma değer vergisi, kar / fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme giderleri, amortisman ve depozitolar, avans ödemeleri, reklam giderleri, patent / tescil giderleri, muhasebe giderleri, personel yemek ve servis giderleri, konaklama giderleri, araç kiralama, büro mefruşatı, enerji / su giderleri desteklenmeyen giderler olarak tanımlanmıştır.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Projeler en fazla 18 ay desteklenir. Fakat değerlendirmeler sonucu %25 ek süre tanınabilir.

Programdan faydalanabilmek için önce proje öneri başvurusu sunulur. Ön kayıt, TÜBİTAK’ın onay vermesi halinde PRODIS uygulamasından gerçekleştirilir, bu tarih destek başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Proje önerileri teknik uzmanlar tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulur.

Projeler 3 aşamada değerlendirilir;

  • Endüstriyel ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçilik
  • Proje planının ve kuruluş yapısının uygunluğu
  • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşme durumu

Bu değerlendirme sonucunda proje yeterli bulunup hakeme gönderilebilir, yetersiz bilgilerin giderilmesi talep edilebilir, proje sahibinin nitelik / nicelik ölçütlerini karşılamaması sebebiyle reddedilebilir.

Uzman hakemler firma ziyaretleri aracılığıyla değerlendirmelerini tamamlar ve TÜBİTAK’a rapor oluşturur. Yürütme komitesi bu raporlar dahilinde karar verir. Projeler 6’şar aylık periyotlarda izleyiciler ile izlenir. Kuruluş, en sonunda proje sonuç raporu sunar. Ödeme işlemlerinin tamamlanması ile destek sonlandırılır.

Proje süresince mücbir sebeplerin (olağanüstü doğa olayları, doğal afetler, kanuni grev, lokavt, salgın, ambargo, terör, sabotaj, savaş, abluka, seferberlik) oluşması, kuruluşun tasfiye edilmesi / birleşmesi / bölünmesi / yeniden yapılanması, finansal yetersizlik yaşanması, güncel teknolojinin gerisinde kalma, bilgi ve beceri açısından yetersiz kalma gibi durumlar oluşması halinde proje yürürlükten kaldırılır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelerin iadesi talep edilmez. Bahsi geçen durumlarda kuruluşun kastı olduğuna dair karar alınırsa gerçekleştirilen ödemelere dair gecikme faizi uygulanarak geri ödeme talep edilir ve 3 yıl boyunca yeni başvuru yapması mümkün olmaz.