';
side-area-logo

Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı

Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı üniversite ve kamunun bilgi birikim ve teknolojilerinin ürün ve süreçleri aracılığıyla sanayiye uyarlanmasını amaçlayan proje başvurularını destekler.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

erasmus+
Azami Destek 1.000.000 TL
Proje Süresi 24 Ay
Programın Hedefleri Üniversite ve kamu araştırma merkezlerindeki bilgi ve teknolojiyi ticarileştirmek
Uygun Başvuru Sahipleri Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri
Yükseköğretim  kurumları
Vakıf üniversiteleri
Eğitim ve araştırma hastaneleri
Ar-ge görevlendirmesi olan kamu araştırma merkezleri / enstitüleri

Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı Nedir?

Program, üniversite ya da kamu araştırma merkezi / enstitülerinde mevcut bilgi, birikim ve teknolojinin işletmelerin ihtiyaçları dikkate alınarak ürün ve süreç üretimi olarak ticarileştirilmesi ve sanayiye aktarımını sağlayacak projeleri geri ödemesiz şekilde destekler. Projelerin yeni bir üretim, mevcut bir ürünün geliştirmesi / iyileştirmesi, ürün kalitesi / standardını yükseltmesi, maliyet düşürücü teknik ve üretim teknolojileri geliştirmesi gerekir.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Programa müşteri kuruluş (özel sektör) ve yürütücü kuruluş (üniversite) ortaklığında başvurulur. Sektör ayrımı olmadan katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ya da projeyi Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanununda yer alan yükseköğretim kurumları / vakıf üniversiteleri, ar-ge ile görevlendirilmiş eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkezi / enstitüleri başvuru gerçekleştirebilir.

Destek Kapsamı Nedir?

Proje süresi en fazla 24 aydır. Bütçe üst sınırı 1.000.000 TL’dir. Müşteri kuruluşun KOBİ olması durumunda bütçenin %75’i, büyük ölçekli olması durumunda %60’ı TÜBİTAK tarafından karşılanır. Kalan tutarları müşteri kuruluşun karşılaması beklenir. Müşteri ve yürütücü kuruluş proje kapsamında diğer kamu desteklerinden faydalanamaz.

Personel / Bursiyer Giderleri: Personel giderleri projeye ayrılan süre baz alınarak hesaplanır ve desteklenir. Projede görevli bursiyerler TÜBİTAK’ın farklı programlarında bursiyer olmaları halinde tek burs alabilirler.

Seyahat Giderleri: Projede görevli personelin yine projeye hizmet eden uçak, tren, otobüs ve gemi seyahatlerinde oluşacak masraflar ekonomi sınıfı olmak kaydıyla desteklenir.

Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri: Yürütücü kuruluşun altyapısında bulunan ekipmanı kullanması gerekir fakat mevcutların yetersiz kalması durumunda ek modül, ünite, aksesuar gibi iyileştirmeler ve proje özelinden kullanılacak alet, teçhizat ve yazılım alımları için destek sağlanır.

Hizmet Alım Giderleri: Proje bütçesinin %20’sini aşmamak kaydıyla destek sağlanır.

Bu kalemler dışında malzeme ve sarf giderleri de desteğe dahildir.
Projenin destek alabilmesi için kavram geliştirme, teknik ve ekonomik olarak yapılabilirlik etüdü, kavramdan tasarıma geçiş için laboratuvar çalışmaları, tasarım uygulama ve doğrulama çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesis kurulması, deneme üretimi ve tip testi, tasarım sorunlarının çözülmesi faaliyetleri adımlarının tamamını / bir kısmını içermesi gereklidir.

Uygulaması / kullanımı bulunmayan çalışmalar, durum tespitleri, rutin testler, altyapı amaçlı yatırımlar ve ar-ge içeriği olmayan çalışmalar desteklenmez. Kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafı, amortisman, depozito, pazarlama ve reklam, patent, tescil, personel yemek ve ulaşım, büro mefruşatı, enerji ve su, telefon, internet, ofis ve stand kirası, kalite belgelendirme giderleri, banka masrafları gibi giderler desteklenmez.

Başvuru Nasıl Yapılır? Süreç Nasıl İşler?

Program, başvuruya sürekli açıktır. Başlamış projeler için de başvuru yapılabilir. TÜBİTAK’a öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluşların arasında işbirliği sözleşmesi imzalanması gerekir. Başvuru yapılan proje önerisi teknik uzman tarafından değerlendirilir ve sonucunda hakeme gönderilebilir, eksik belgelerin tamamlanması istenebilir, reddedilebilir. Destek almaya hak kazanan projeler TÜBİTAK ile sözleşme imzalar. Proje teşvik ikramiyesi 6 aylık teknik değerlendirmeler sonucunda proje ekibine ödenir.

Müşteri kuruluşun türünün değişmesi, bir başka kuruluş ile birleşmesi halinde projenin devam edip etmeme durumuna TÜBİTAK karar verir. Herhangi bir sebepten ötürü yürütücü kuruluşun kusurlu olduğuna dair karar alınması halinde proje özel hesabında kalan tutar gecikme faizi uygulanarak TÜBİTAK’a iade edilir, müşteri kuruluşun kusurlu olduğuna dair karar alınması halinde destek devam ediyorsa proje yürürlükten kaldırılır ve 3 yıl boyunca başka bir destekten faydalanma hakkı bulunmaz.