Kobi Proje Destek Programı

 

 • Programın Amacı Ve Gerekçesi

  İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

  KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

  İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

  Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

  Program Ve Proje Limitleri

  Program Süresi                    :3 yıl
  Proje Süresi                         :6-24 ay(+12 ay)
  Destek Üst Limiti                  :150.000 TL
  Destek Oranı                        :1.ve 2. Bölge için %50
                                                3.ve 4. Bölge için %60

  Desteklenecek Proje Konuları

  İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

  Desteklenecek Proje Giderleri

  Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

  Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

  .

 

Hibe Programı Başvurusu