Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlenmesi ve Geliştirilmesi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

“Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlenmesi ve Geliştirilmesi” 302-1 Tedbiri Şartlı Başvuru

 

Program Otoritesi: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Hibe Oranı: Uygun harcamalar toplamının %50’si

Başvuru Tarihi: 10.02.2015

Toplam Destek Bütçesi: 77.535.661

Hibe Miktarı: 5.000 avrodan düşük 250.000 avrodan yüksek olamaz.

 

PROGRAMIN AMACI:

 

 Bu alt tedbir ile mikro ve küçük ölçekli tarımsal işletmelere ve üretici örgütlerine, çiftlik faaliyetlerine ek olarak, aşağıda belirtilen faaliyetlerin destek sağlanması amaçlanmaktadır.

a) Arıcılık ve bal üretimi,

b) Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması

c) Süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında mikro ölçekli işleme ve paketleme tesisleri gibi destekleyici altyapıların oluşturulması.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR:

 

 Kamu tüzel kişileri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

1. Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

2. Tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri için başvuru sahibi Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı veya Gerçek kişi ise çiftçinin hane halkından olduğunu gösteren ‘’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne kayıtlı olmalı ve hane halkının birine ait çiftçi kayıt. belgesi olmalı (arıcılık söz konusu olduğunda bu belge aranmaz),

3. Arıcılıkla ilgili olarak ana arı üretimi söz konusu ise, başvuru sahibi geçerli ana arı üretim izni belgesine sahip olmalı,

4. Arıcılık söz konusu olduğunda, proje kapsamında faydalanıcı, en az 50, en fazla 500 kovana sahip olmalı.

  • Başvuracak İşletmede;

1. 50 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 milyon TL’yi aşmayan mikro ölçekli zanaatkârlar ve işletmeler,

2. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

3. İşletme yatırımını belirtilen illerin kırsal alanlarında uygulamalıdır.

4. Süs bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği söz konusu olduğunda (fide ve fidan da dahil olmak üzere), proje kapsamındaki sera büyüklüğü en fazla 1 ha, Süs bitkileri açık alan yetiştiriciliğinde ise üretim büyüklüğü ise en fazla 2 ha olmalıdır.

5. Bal ve tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve/veya paketlenmesi söz konusu olduğunda faydalanıcı, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve kayıt sertifikalarına sahip

6. Sulamayla ilgili yatırımlar için, mevcut yetersiz sulama sistemlerinin kuyu sulaması da dahil olmak üzere su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojisi ile değiştirilmesi şartıyla ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden onay belgesi temin edilmesi suretiyle destek verilir

 

Hibe Programı Başvurusu