Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Desteği

 

                                                                    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

“Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım” 101-1

 

 

Program Otoritesi: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Hibe Oranı: Uygun harcamalar toplamının %50’si

 Başvuru Tarihi: 10.02.2015

Toplam Destek Bütçesi: 110.290.351 Avro

Hibe Miktarı: Uygun harcamaların toplam değeri 15.000 Avro’dan düşük, 1.000.000 Avro’dan yüksek olamaz.

UYGULANDIĞI İLLER:  Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Amasya, Denizli,. Kastamonu, Şanlıurfa, Aksaray,  Diyarbakır, Konya, Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş, Nevşehir

Programın Amacı:

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin;

a) Modernize edilmesi,

b) İlgili AB standartlarına yükseltilmesi ve

c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır

i) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler

Bu uzmanlaşmış tarımsal işletmeler piyasaya yönelik üretim yaparlar ve ürettikleri sütün  büyük bölümünü işleme tesislerine satarlar. Bu tarımsal işletmeler 10-120 baş süt ineği  kapasitesi(inek sütü üretimi için) , 50-500 baş koyun veya keçi kapasitesi (koyun veya  keçi sütü üretimi için) sahibidirler.

ii) Yaşayabilirlik Eşiğinin Hemen Altında Yer Alan Tarımsal İşletmeler

Yaşayabilirlik eşiğinin hemen altında yer alan 7-9 baş arası kapasiteye sahip süt sığırı işletmelerinin, proje sonunda 10 ineklik işletme kapasitesine ulaşmasına veya aşmasına destek sağlanması, aynı zamanda bu işletmelerin modernize edilmesi ve ilgili Topluluk Standartlarına ulaşması, böylece Türkiye’nin süt üretim potansiyelinin artmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere,  ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

a) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme ise,

•             En az 10, en fazla 120 süt ineği kapasitesine, veya

•             En az 50, en fazla 500 süt veren koyun kapasitesine, veya

•             En az 50, en fazla 500 süt veren keçi kapasitesine, sahip olmalıdır.

b) Yaşayabilirlik Eşiğinin Hemen Altındaki 10 süt ineği kapasitesinden daha az

kapasiteye sahip işletmeler;

7,8,9 baş süt ineği kapasitesine sahip olan tarımsal işletmeler yatırımın sonunda  en az 10 baş süt ineği kapasitesine ulaşacağına ilişkin taahhütname sunmalıdır

Başvuru sahibinin sağlaması gerekli koşullar;

1. Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı;

•             Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına  sahip olmalıdır,

·         Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü,

·         Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

Hibe Programı Başvurusu