';
side-area-logo

Deterjan Teknik Dosya

Deterjan Teknik Dosyası Nedir?

Teknik Dosya bildirimi yapılmış ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Deterjan veya Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler için hazırlanan dosyadır. Deterjan Teknik Dosyası ilgili Bakanlığa sunulmaz. Sadece denetimler sırasında denetçilere sunmak üzere firma bünyesinde hazır bulundurulması zorunludur. İmalatçılar üretim yerinin bulunduğu yerde, ithalatçılar ise merkez bürolarında hazır bulundurmak zorundadır. Bütün bilgi ve belgelerin Türkçe çevirisi dosyada bulunacaktır.

ticaret

Bildirim yapılmış ürün ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı ve sağlık için bir tehdit olmadığı konusunda gerekli izinlerin alınmış olduğunu ispatlayan belgeleri içermektedir.

Bir ürünün, bağlı bulunduğu idari hükümler de dâhil olmak üzere, üretim ve işleme yöntemleri, özellikleri, işaretleme, etiketleme, paketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri konularından bir tanesini ya da bir
kısmını belirten ve uyulması zorunlu tutulan her türlü başlık teknik düzenlemeler de belirtilmiştir. Ürünlere dair teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır.

Teknik düzenlemeler mümkün olduğunca insana ve çevreye en az zararı verecek ürüne ulaşmayı ve bir standart yakalamayı hedefleyen içeriklere sahiptir. Bu konuda yetkili olan kuruluşlar, can ve mal güvenliğinin, hayvan ve bitki sağlığının, enerji tasarrufunun ya da tüketicinin korunmasının sağlanması gibi bir kamu yararını gözeterek,
piyasa içerisindeki rekabete engel olmayacak şekilde ve hedefinin sınırlarını aşmayan, açık ve uygulanabilir hükümler getirmişlerdir. Teknik düzenlemeler ve/veya ilgili kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin ışığında piyasa gözetimi ve denetimi yapılmaktadır. Piyasaya sürülecek ürünlerin ilgili bulunduğu teknik
düzenlemeye uygun nitelikte olması gerekmektedir. İnsan ve çevre sağlığının azami düzeyde korunması konusunda hassas olarak, deterjanların ve deterjan üretiminde kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya sunulmasına dair olan usul ve esaslar deterjan teknik düzenlenmelerinde belirtilmiştir. Üretimi ve satışı yapılan
deterjanların denetimleri yapılırken üretici firmanın hazırladığı deterjan teknik dosyaları incelenmektedir.

27.01.2018 tarihli Deterjanlar Hakkında Yönetmelik kapsamında üretimini/ithalatını yaptığınız deterjan vb. ürünler için aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleşmesi zorunludur.

– Ürünlere dair Teknik Dosya hazırlanması (piyasa denetimi ve gözetimi için önemlidir.)

– Ürün formülü doğrultusunda TSE Sertifikalı uzman tarafından Türkçe Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması

– Ürünlerin mevzuat doğrultusunda Türkçe Etiket Örneklerinin hazırlanması

Deterjan Teknik Dosyasının içeriği aşağıda belirtilmiştir;

-Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulduğunu gösteren bildirim belgesi,

-İmalatçı firma tarafından beyan edilen formülde yer alan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belge veya Bakanlık tarafından istenmesi halinde biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belgenin ilgili Bakanlık yetkilisine gönderileceğini taahhüt eden, formülde yer alan yüzey aktif maddelerin imalatçısı tarafından verilmiş taahhütname,(Bakanlık talep ederse)

-Bitmiş ürün spesifikasyonu,

-Hammaddelere ait güvenlik bilgi formu,

-Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ±%5 ağırlık arasında olmak üzere yüzde miktarı ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,

-Piyasaya arz edilen ürünün etiketi/ambalajı üzerinde ve ticari reklam veya ilanında yer alan somut iddiaları bilimsel nitelikte çalışmalarla ispatlayan belgeler,

-Ürüne ilişkin orijinal etiket örneği,

-İthal ürünler için Serbest Satış Sertifikası.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.

Bildirim Kayıt Belgeleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yürüttüğü Bildirim Kayıt Belgesi uygulaması kaldırılmıştır. Firmaların ürünlerine ilişkin teknik dosya bulundurmaları bu uygulamanın kaldırılması ile birlikte daha da önemli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Güvenlik Bilgi Formu hazırlama sertifikasına sahip yetkililer tarafından mevzuata uygun bir şekilde ürünlere ait Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması gereklidir. Türkçe etiket bilgilerinin de mevzuata uygun bir şekilde olması sağlanmalıdır.

– Piyasa denetimleri Bildirim Kayıt Belgelerinin uygulamadan kaldırılması ile birlikte daha sık yapılır hale gelmiştir.

– Ürünler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İl müdürlüklerinde görevli denetmenler tarafından denetleneceklerdir.

– İhracat Sertifikaları

– Üretimi yapılan Deterjan ve Yüzey Aktif Maddeler,

– Hijyenik Ped,

– Çocuk Bezi Vb Ürünler,

– Hava Aromatize Edici Ürünler,

Kuvvet Asit/Baz İçeren Maddeler’ in ihracatının yapılabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan ihracat sertifikası alınması gerekmektedir.

*Üründen ürüne ihracat sertifikası başvurusu için gerekli olan belgeler çeşitlilik göstermektedir.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.