';
side-area-logo

HİBE PROGRAMLARI Avrupa Birliği hibe programlarından bahsetmeden önce sıkılıkla karıştırılan hibe ve proje kavramlarının üzerinden gitmek faydalı olacaktır.Hibe, önceden belirlenmiş bir amacın gerçekleştirilmesi için uygulanacak bir faaliyyeti desteklemek amacıyla kişi veya kuruluşlarla geri ödeme beklemeksizin yapılan ayni ya da mali katkıdır. DEVLET TEŞVİKLERİ Ülke ekonomileri dönem dönem durgunluk ya da krizlerle karşılaşmaktadır. Bu tarz dönemlerde ülkede üretim ve tüketim düşer, istihdam ve yatırımlar azalır, ar-ge ve inovasyona yapılan yatırımlar azalır. İZİN VE RUHSAT Faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal,fiziksel,ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilir.
HİBE PROGRAMLARI

Avrupa Birliği hibe programlarından bahsetmeden önce sıklıkla karıştırılan hibe ve proje kavramlarının üzerinden gitmek faydalı olacaktır. Hibe, önceden belirlenmiş bir amacın gerçekleştirilmesi için uygulanacak bir faaliyeti desteklemek amacıyla kişi veya kuruluşlara geri ödeme beklemeksizin yapılan ayni ya da mali katkıdır. Hibe destekleri, kredi olarak da nitelendirilemez. Ancak verilen hibe miktarının geri ödemesiz olması, karşılıksız olduğu anlamına gelmez. Hibe başvurusu, hibenin kullanılacağı proje faaliyetlerine dair bir taahhüt niteliği taşır.

Proje ise; belirli bir süre içerisinde, belirli bir bütçe ile net olarak tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür.

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+ Programı Türkiye'de  Ulusal Ajans tarafından koordinasyonu sağlanan en önemli Avrupa Birliği Programlarından birisidir.  ERASMUS+ programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus + programında firmaların yapabileceği faaliyetlere örnek vermek gerekirse; bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler projeler kapsamında geliştirilen online platformların geliştirilmesinde rol alabilmektedir. Ayrıca, yine geliştirilecek projeler ile ihtiyaca özgü mesleki eğitim içeriklerinin oluşturulması mümkündür.

TÜBİTAK
KOBİ DESTEĞİ
ERASMUS+
GÜNCEL HİBE PROGRAMLARI
DEVLET TEŞVİKLERİ

Devlet Destekleri, ülke ekonomisinde oluşan durgunluk veya kriz dönemlerinde firmaların darboğazdan kurtulmasını sağlamak ya da ekonominin daha da güçlenmesi için firmalara yardımda bulunduğu sistemdir.

Devlet Destekleri  firmalara doğrudan olabileceği gibi firmaların pazar şartlarını düzenleyerek dolaylı yollardan da olabilir.

Doğrudan Devlet Desteklerine örnek; istihdam artışını sağlamaya yönelik istihdam destekleri, satışları artırmaya yönelik pazarlama destekleri, ihracatı artırmaya yönelik ihracat aktivitelerinin desteklenmesi, girişimcileri cesaretlendirmek için girişimci destekleri…

Ülke ekonomileri dönem dönem durgunluk ya da krizlerle karşılaşmaktadır. Bu tarz dönemlerde ülkede üretim ve tüketim düşer, istihdam ve yatırımlar azalır, ar-ge ve inovasyona yapılan yatırımlar azalır. Hükümetler, ekonomide oluşan bu durumlara çeşitli yöntemlerle müdahelede bulunarak durgunluğun ya da krizin piyasa üzerindeki etkisini azaltmaya çalışırlar. Devlet destekleri de bunlardan birisidir. Devlet destekleri sadece kriz veya durgunluk dönemlerinde uygulanmamaktadır. Ülkeler, ekonomilerini güçlendirmek ve büyütmek amacıyla da destekler vermektedir. Var olan üretim, tüketim, yatırım, istihdam gibi konularda artış olması amacıyla da destek verilmektedir.

DEVLET TEŞVİKİ HİZMETLERİ
İZİN VE RUHSATLAR

Faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olarak tanımlanan “GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER” İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’te; birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olmak üzere üç ayrı sınıfta mütalaa edilmiştir.

Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılmasında, tesisin yeri ve kaçıncı sınıf olduğu esas alınarak Özel İdareler ve Belediyeler olmak üzere Yerel İdareler yetkilendirilmiştir.

Yerel idarelerce verilecek bu ruhsat işlemlerinde, tesiste çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik katı, sıvı ve gaz atıklarla ilgili olarak gerekli önlemlerin yeterince alındığının, işçi sağlığı ve güvenliği ile yangın ve patlamalara karşı gerekli tedbirlerin uygulandığının tespiti amacıyla ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alındığının tespit edilmesi, müesseselerin kayıtlarının tutulması ve tesisin faaliyeti süresince alınmış olan tedbirlerin etkin şekilde uygulandığının denetlenmesi ve ayrıca alınmış olan izne esas proseste bir değişiklik yapılıp yapılmadığının takibi gibi hususların göz önünde bulundurulması esası getirilmiştir.

İZİN VE RUHSATLAR HİZMETLERİ
NELER BAŞARDIK
REFERANSLAR